Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 189/2023 Z.z.  („zákon“) upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom obdobnom vzťahu  v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti (ďalej len „protispoločenská činnosť“), práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti ako aj iné skutočnosti. 

Oznámenie je uvedenie skutočností alebo informácií o protispoločenskej činnosti, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom a v dobrej viere sa domnieva, že ohrozujú verejný záujem, hospodárenie, či dobré meno zariadenia sociálnych služieb.

Kvalifikované oznámenie je oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchateľa.

Zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa vyššie uvedeného zákona je PaedDr. Terézia Vargová  

Oznámenie je možné podať:
a) elektronickou poštou zaslanou na adresu Terezia.Vargova@kreativklasov.sk, ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,
b) poštou zaslanou na adresu: "KREATÍV“,  Zariadenie sociálnych služieb Klasov, Klasov 287, 951 53 Klasov, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK ZODPOVEDNEJ OSOBY – NEOTVÁRAŤ“, takto doručené a označené podanie musí byť bez jeho otvorenia bezodkladne doručené zodpovednej osobe.
c) poštou zaslanou štatutárnemu zástupcovi ZSS, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK riaditeľa ZSS - NEOTVÁRAŤ“. Spôsob podania oznámenia podľa písm. c) je možné využiť len v prípade, ak oznámenie smeruje proti zodpovednej osobe.

  1. d) ústnym podaním, oznamovateľ môže požiadať o osobné stretnutie, pričom zodpovedná osoba je povinná uskutočniť stretnutie bezodkladne, najneskôr však do siedmich kalendárnych dní odo požiadania. Zodpovedná osoba pri ústnom podaní vyhotoví zápisnicu o prijatí oznámenia, pričom ponúkne oznamovateľovi možnosť skontrolovať jej obsah, prípadne ho opraviť a potvrdiť ju svojim podpisom.  

Podľa § 10 ods. 9 zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov zamestnávateľ vydal vnútorný predpis,  v ktorom určil podrobnosti o: 

  1. a) podávaní oznámení,
  2. b) preverovaní oznámení a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení,
  3. c) zachovaní mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa a totožnosti dotknutej osoby,
  4. d) evidovaní oznámení podľa § 11 ods. 1,
  5. e) oboznamovaní oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho oznámenia,
  6. f) spracúvaní osobných údajov uvedených v oznámení,
  7. g) prijímaní opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri preverovaní oznámení a o komunikácii s oznamovateľom vo veci týchto opatrení,
  8. h) prijímaní opatrení proti bráneniu v oznamovaní protispoločenskej činnosti.

Kontaktné údaje na Úrad na ochranu oznamovateľov: https://www.oznamovatelia.sk/