Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Prijímanie klientov

Prijímanie klientov do zariadenia sociálnych služieb upravuje zákon č. 448/2008  Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z.z.o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Ako postupovať pri umiestnení klienta do DSS (domov sociálnych služieb)

Vzory tlačív sa nachádzajú na stránkewww.unsk.sk
(sociálna pomoc - Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu)

 1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 2. Lekársky nález

alebo si môžete osobne vyzdvihnúť v DSS (Domove sociálnych služieb)

 1. Žiadateľ  si podáva žiadosť o posúdenie odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby na Nitrianskom samosprávnom kraji, na odbore sociálnych vecí a zdravotníctva.
 2. Na základe lekárskeho a sociálneho posudku sa vydáva ROZHODNUTIE o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré obsahuje:
               písm.a)  stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
               písm.b)  znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo  
                             s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti:
                             - sebaobslužných úkonov je plne odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby
                             - úkonov starostlivosti o svoju domácnosť je plne odkázaný na pomoc inej 
                                fyzickej osoby
                             - pri základných sociálnych aktivitách je plne odkázaný na pomoc inej 
                                fyzickej osoby
               písm.c)  druh sociálnej služby
               písm.d)  termín opätovného posúdenia zdravotného stavu.
 3. Po nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia si podáva žiadateľ  „Žiadosť o uzatvorenie zmluvy  o poskytovaní sociálnej služby“, ktorá sa uzatvára s príslušným zariadením sociálnych služieb, kde chce byť žiadateľ umiestnený.
 4. V prípade potreby bezodkladného umiestnenia v zariadení sociálnych služieb sa postupuje  podľa § 8 ods.3 a 6  Zákona 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
 5. V prípade voľného miesta je klient predvolaný  na prijatie a je s ním uzatvorená „ Zmluva  o poskytovaní sociálnej  služby.

Ak vo vybranom zariadení nie je voľné miesto, je zaradený do poradovníka čakateľov o umiestnenie v ZSS ( Zariadení sociálnych služieb).

 

Cenník úhrad

za poskytnuté sociálne služby

platný od 1.2.2023

                                                                                    (vnútorný predpis platenia)

            Výška úhrady za  poskytované  sociálne služby bola  stanovená na základe platného   Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 5/2019  o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb, určenia sumy úhrady za sociálnu službu a iné činnosti, spôsob jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 1.1.2020.

 

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB   ( pobytová celoročná,  týždenná a ambulantná  forma)

 

ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE   ( pobytová celoročná,  týždenná   forma)

 

REHABILITAČNÉ STREDISKO       ( pobytová celoročná  a ambulantná  forma)

 

SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE ambulantná a terénna forma) – sa poskytuje bezplatne)

 

Priemerná mesačná úhrada za poskytnuté sociálne služby celkovo je na osobu  cca 380,00 € v pobytovej celoročnej forme – v Domove sociálnych služieb  v Špecializovanom zariadení a Rehabilitačnom stredisku.

 

Priemerná mesačná úhrada za poskytnuté sociálne služby celkovo je na osobu  cca 290,00 € v pobytovej týždennej  forme – v Domove sociálnych služieb a v Špecializovanom zariadení.

 

Priemerná mesačná úhrada za poskytnuté sociálne služby celkovo je na osobu  cca  160,00 € v ambulantnej   forme – v Domove sociálnych služieb  a v Rehabilitačnom stredisku.

 

Výška stravnej jednotky podľa veku pri racionálnej strave:

 

Vo veku do 3 rokov      2,85 €/ deň stravná jednotka + 4,10 € režijné náklady

  3 –   6 rokov             3,00 €/ deň stravná jednotka + 4,10 € režijné náklady

  6 – 10 rokov             3,30 €/ deň stravná jednotka + 4,10 € režijné náklady

10 – 15 rokov             3,70 €/ deň stravná jednotka + 4,10 € režijné náklady

nad  15 rokov             3,90 €/ deň stravná jednotka + 4,10 € režijné náklady

 

K výške stravnej jednotky podľa veku  sa pripočítavajú  100% režijných nákladov na prípravu stravy, ktoré sa určujú vždy k 1.2. bežného roka.

Od 1.2.2023 sú stanovené režijné náklady 4,10 €.

 

Finančná čiastka na stravu sa zvyšuje o:

10% na deň a osobu pri -  šetriacej alebo neslanej diéte

25% na deň a osobu pri -  diabetickej, bielkovinovej, výživnej alebo špeciálnej diéte.

 

Výška úhrady za ubytovanie:

 

Denná sadzba úhrady za užívanie 1 m² podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti je 0,16 €

 

Úhrada za ubytovanie sa zvyšuje na deň na osobu o:

 1. 0,50 €, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jedna osoba, pričom podlahová plocha obytnej miestnosti je najmenej 10 m2
 2. 0,26 €, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dve osoby, ak na jednu osobu pripadá viac ako 8m2 podlahovej obytnej miestnosti

 

Napríklad:

 3-lôžková izba  - 1,17 €  (0,16 €x7,36 m2) x počet dní v mesiaci (28  - 31dní)

 4- lôžková izba  - 0,93 € (0,16 €x5,87 m2) x počet dní v mesiaci (28  - 31 dní)

 

Vybraté odborné činnosti:                                               

 

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB (pobytová celoročná,  týždenná a ambulantná  forma)

ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE (pobytová celoročná,  týždenná   forma)

REHABILITAČNÉ STREDISKO    (pobytová celoročná  a ambulantná  forma)

 

POBYTOVÁ FORMA:

Fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby zaradená do :

 1. stupňa odkázanosti 2,50 € / deň
 2. stupňa odkázanosti 3,00 € / deň

 

AMBULANTNÁ FORMA:

Fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby zaradená do :

 1. stupňa odkázanosti 1,00 € / deň
 2. stupňa odkázanosti 1,20 € / deň

 

Vybraté obslužné činnosti: 

 

Výška úhrady za upratovanie                                       22x 0,30 € = 6,60 € / mesiac

Výška úhrady za pranie                                                  4x 0,30 € = 1,20 € / mesiac

Výška úhrady za žehlenie a údržbu  šatstva                   4x 0,40 € = 1,60 € / mesiac

 

Výška úhrady za používanie spoločných priestorov           0,10 € / deň

 

 

V Klasove dňa 1.2.2023

                                                         PhDr. Mária Kóšová,  riaditeľka „KREATÍV“, ZSS Klasov

 

Cenník úhrad

za poskytnuté sociálne služby

platný od 1.2.2022

                                                  (vnútorný predpis platenia)

            Výška úhrady za  poskytované  sociálne služby bola  stanovená na základe platného   Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 5/2019  o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb, určenia sumy úhrady za sociálnu službu a iné činnosti, spôsob jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 1.1.2020.

 

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB   ( pobytová celoročná,  týždenná a ambulantná  forma)

 

ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE   ( pobytová celoročná,  týždenná   forma)

 

REHABILITAČNÉ STREDISKO       ( pobytová celoročná  a ambulantná  forma)

 

SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE ambulantná a terénna forma) – sa poskytuje bezplatne)

 

Priemerná mesačná úhrada za poskytnuté sociálne služby celkovo je na osobu  cca 350,00 € v pobytovej celoročnej forme – v Domove sociálnych služieb  v Špecializovanom zariadení a Rehabilitačnom stredisku.

 

Priemerná mesačná úhrada za poskytnuté sociálne služby celkovo je na osobu  cca 270,00 € v pobytovej týždennej  forme – v Domove sociálnych služieb a v Špecializovanom zariadení.

 

Priemerná mesačná úhrada za poskytnuté sociálne služby celkovo je na osobu  cca  150,00 € v ambulantnej   forme – v Domove sociálnych služieb  a v Rehabilitačnom stredisku.

 

Výška stravnej jednotky podľa veku pri racionálnej strave:

 

Vo veku do 3 rokov      2,42 €/ deň stravná jednotka + 4,39 € režijné náklady

  3 –   6 rokov             2,53 €/ deň stravná jednotka + 4,39 € režijné náklady

  6 – 10 rokov             2,76 €/ deň stravná jednotka + 4,39 € režijné náklady

10 – 15 rokov             3,08 €/ deň stravná jednotka + 4,39 € režijné náklady

nad  15 rokov             3,30 €/ deň stravná jednotka + 4,39 € režijné náklady

 

K výške stravnej jednotky podľa veku  sa pripočítavajú  100% režijných nákladov na prípravu stravy, ktoré sa určujú vždy k 1.2. bežného roka.

Od 1.2.2022 sú stanovené režijné náklady 4,39 €.

 

Finančná čiastka na stravu sa zvyšuje o:

10% na deň a osobu pri -  šetriacej alebo neslanej diéte

25% na deň a osobu pri -  diabetickej, bielkovinovej, výživnej alebo špeciálnej diéte.

 

Výška úhrady za ubytovanie:

 

Denná sadzba úhrady za užívanie 1 m² podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti je 0,16 €

 

 

Úhrada za ubytovanie sa zvyšuje na deň na osobu o:

 1. 0,50 €, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jedna osoba, pričom podlahová plocha obytnej miestnosti je najmenej 10 m2
 2. 0,26 €, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dve osoby, ak na jednu osobu pripadá viac ako 8m2 podlahovej obytnej miestnosti

 

Napríklad:

 3-lôžková izba  - 1,17 €  (0,16 €x7,36 m2) x počet dní v mesiaci (28  - 31dní)

 4- lôžková izba  - 0,93 € (0,16 €x5,87 m2) x počet dní v mesiaci (28  - 31 dní)

 

Vybraté odborné činnosti:                                               

 

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB (pobytová celoročná,  týždenná a ambulantná  forma)

ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE (pobytová celoročná,  týždenná   forma)

REHABILITAČNÉ STREDISKO    (pobytová celoročná  a ambulantná  forma)

 

POBYTOVÁ FORMA:

Fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby zaradená do :

 1. stupňa odkázanosti 2,50 € / deň
 2. stupňa odkázanosti 3,00 € / deň

 

AMBULANTNÁ FORMA:

Fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby zaradená do :

 1. stupňa odkázanosti 1,00 € / deň
 2. stupňa odkázanosti 1,20 € / deň

 

Vybraté obslužné činnosti: 

 

Výška úhrady za upratovanie                                       22x 0,30 € = 6,60 € / mesiac

Výška úhrady za pranie                                                  4x 0,30 € = 1,20 € / mesiac

Výška úhrady za žehlenie a údržbu  šatstva                   4x 0,40 € = 1,60 € / mesiac

 

Výška úhrady za používanie spoločných priestorov           0,10 € / deň

 

 

V Klasove dňa 1.2.2022

                                                PhDr. Mária Kóšová                                                                   riaditeľka „KREATÍV“, ZSS Klasov

 

CENNÍK ÚHRAD

za poskytnuté sociálne služby

platný od 1.2.2021

                                                

            Výška úhrady za  poskytované  sociálne služby bola  stanovená na základe platného   Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 5/2019  o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb, určenia sumy úhrady za sociálnu službu a iné činnosti, spôsob jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 1.1.2020.

                                                                                                                           

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB   ( pobytová celoročná,  týždenná a ambulantná  forma)

 

ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE   ( pobytová celoročná,  týždenná   forma)

 

REHABILITAČNÉ STREDISKO       ( pobytová celoročná  a ambulantná  forma)

 

SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE ambulantná a terénna forma) – sa poskytuje bezplatne)

 

Priemerná mesačná úhrada za poskytnuté sociálne služby celkovo je na osobu  cca 320,00 € v pobytovej celoročnej forme – v Domove sociálnych služieb  v Špecializovanom zariadení a Rehabilitačnom stredisku.

 

Priemerná mesačná úhrada za poskytnuté sociálne služby celkovo je na osobu  cca 250,00 € v pobytovej týždennej  forme – v Domove sociálnych služieb a v Špecializovanom zariadení.

 

Priemerná mesačná úhrada za poskytnuté sociálne služby celkovo je na osobu  cca  145,00 € v ambulantnej   forme – v Domove sociálnych služieb  a v Rehabilitačnom stredisku.

 

Výška stravnej jednotky podľa veku pri racionálnej strave:

 

Vo veku do 3 rokov      2,42 €/ deň stravná jednotka + 3,61 € režijné náklady

  3 –   6 rokov             2,53 €/ deň stravná jednotka + 3,61 € režijné náklady

  6 – 10 rokov             2,76 €/ deň stravná jednotka + 3,61 € režijné náklady

10 – 15 rokov             3,08 €/ deň stravná jednotka + 3,61 € režijné náklady

nad  15 rokov             3,30 €/ deň stravná jednotka + 3,61 € režijné náklady

 

K výške stravnej jednotky podľa veku  sa pripočítavajú  100% režijných nákladov na prípravu stravy, ktoré sa určujú vždy k 1.2. bežného roka.

Od 1.2.2021 sú stanovené režijné náklady 3,61 €.

 

Finančná čiastka na stravu sa zvyšuje o:

10% na deň a osobu pri -  šetriacej alebo neslanej diéte

25% na deň a osobu pri -  diabetickej, bielkovinovej, výživnej alebo špeciálnej diéte.

 

Výška úhrady za ubytovanie:

 

Denná sadzba úhrady za užívanie 1 m² podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti je 0,16 €

 

Úhrada za ubytovanie sa zvyšuje na deň na osobu o:

 1. 0,50 €, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jedna osoba, pričom podlahová plocha obytnej miestnosti je najmenej 10 m2
 2. 0,26 €, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dve osoby, ak na jednu osobu pripadá viac ako 8m2 podlahovej obytnej miestnosti

 

Napríklad:

 3-lôžková izba  - 1,17 €  (0,16 €x7,36 m2) x počet dní v mesiaci (28  - 31dní)

 4- lôžková izba  - 0,93 € (0,16 €x5,87 m2) x počet dní v mesiaci (28  - 31 dní)

 

Vybraté odborné činnosti:                                               

 

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB (pobytová celoročná,  týždenná a ambulantná  forma)

ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE (pobytová celoročná,  týždenná   forma)

REHABILITAČNÉ STREDISKO    (pobytová celoročná  a ambulantná  forma)

 

POBYTOVÁ FORMA:

Fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby zaradená do :

 1. stupňa odkázanosti 2,50 € / deň
 2. stupňa odkázanosti 3,00 € / deň

 

AMBULANTNÁ FORMA:

Fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby zaradená do :

 1. stupňa odkázanosti 1,00 € / deň
 2. stupňa odkázanosti 1,20 € / deň

 

Vybraté obslužné činnosti: 

 

Výška úhrady za upratovanie                                       22x 0,30 € = 6,60 € / mesiac

Výška úhrady za pranie                                                  4x 0,30 € = 1,20 € / mesiac

Výška úhrady za žehlenie a údržbu  šatstva                   4x 0,40 € = 1,60 € / mesiac

 

Výška úhrady za používanie spoločných priestorov           0,10 € / deň

 

 

V Klasove dňa 1.2.2021

                                                                  PhDr. Mária Kóšová                                                                   riaditeľka „KREATÍV“, ZSS Klasov

 

CENNÍK SLUŽIEB

OD 1.6.2018

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE,  REHABILITAČNÉ STREDISKO

 

Ceny  za  poskytované  služby  klientom   „KREATÍV“ Zariadenia sociálnych služieb 951 53 Klasov 287 sú stanovené v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 1/2014 o poskytovaní sociálnych služieb a o platení úhrad za poskytované sociálne služby a platieb za iné činnosti v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti  Nitrianskeho samosprávneho kraja.

 

 1. STRAVOVANIE

 

Suma úhrady za stravovanie tvorí súčet:

Stravná jednotka + 100% režijných nákladov na prípravu stravy

Stravná jednotka  = náklady na suroviny (hodnota stanovená VZN NSK č.1/2014)

Výška stravnej jednotky podľa veku pri racionálnej diéte:

 Vo veku do 3 rokov   2,42 €/  deň

  3 –   6 rokov             2,53 € / deň

  6 – 10 rokov             2,76 € / deň

10 – 15 rokov             3,08 € / deň

nad  15 rokov             3,30 € / deň

Finančná čiastka na stravnú jednotku sa zvyšuje o:

10% na deň a osobu pri -  šetriacej alebo neslanej diéte

25% na deň a osobu pri -  diabetickej, bielkovinovej, výživnej alebo špeciálnej diéte

Režijné náklady = náklady na mzdy pracovníkov stravovacej prevádzky, opravy a údržba zariadení, odpisy, spotreba elektrickej energie, vody, plynu, spotreba čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a pod.

Od 1.1.2019 sú stanovené režijné náklady 2,69 €.

 

Pri celodennom stravovaní sa zo stravnej jednotky počíta orientačne:

 1. pri racionálnej a šetriacej diéte na:

- raňajky 12%, desiatu 9%, obed 40%, olovrant 9% a večeru 30%

 1. pri diabetickej diéte na:

- raňajky 11%, desiatu 8%, obed 40%, olovrant 8%, večeru 27% a druhú večeru 6%.

 

 1.  UBYTOVANIE

 

Úhrada za 1 m² obytnej plochy je 0,16 €.                        

(Príklad: 7,00 m2  x  0,16 € x počet dní v mesiaci = 7 x 0,16 x 30 = 33,60 €)

 

III.            ODBORNÉ, OBSLUŽNÉ A VYBRANÉ ĎALŠIE ČINNOSTI

 

Vybraté odborné činnosti podľa stupňov odkázanosti:      

                                            

 

Stupeň odkázanosti

Cena

Deň

Mesiac (30 dní)

V.

2,50

75,- eur

VI.

3,00

90,- eur

 

 

Vybraté obslužné činnosti:

Výška úhrady za upratovanie                                       22 x 0,30 € = 6,6000 € / mesiac

Výška úhrady za pranie (1x týždenne)                           4 x 0,30 € = 1,2000 € / mesiac

Výška úhrady za žehlenie a údržbu (1x týždenne)         4 x 0,40 € = 1,6000 € / mesiac

Výška úhrady za používanie spoločných priestorov            0,10 € / deň

(spoločné priestory  na 1 PSS x 0,10/deň x 28, resp. 29, 30, 31 dní)

Výška úhrady za obslužné činnosti je závislá od množstva (počtu, dní...) odobratých služieb.

 

Iné platby  – na základe osobitnej zmluvy uzatvorenej v súlade s ustanovením § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov:

Za používanie elektrospotrebičov  je výška úhrady nasledovná:

 

 

Druh elektrospotrebiča

Mesačne v €

1.

Rádio

1,00 €

2.

HiFI veža

1,00 €

3.

Počítač

1,00 €

4.

Televízny prijímač

1,00 €

5.

Práčka

1,66 €

6.

Chladnička

3,00 €

7.

Žehlička

1,00 €

8.

Elektrický sporák

6,64 €

9.

Elektrická rúra

3,00 €

10.

Elektrický varič

5,00 €

11.

Mikrovlnná rúra

1,00 €

12.

Rýchlovarná konvica

2,00 €

13.

Klimatizačná jednotka

3,00 €

14.

iné elektrospotrebiče

0,50 €

 

 

 1. INÉ ČINNOSTI

 

„KREATÍV“ ZSS Klasov poskytuje nad rámec prijímateľom sociálnych služieb objektívne nutné služby po nadmernom požití alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok a pod. Výška platby za jednorázovo poskytnutú službu je stanovená sumou 10,00 €. Predmetná suma predstavuje úhradu za vykonanie upratovacích činností nad rámec poskytovanej sociálnej služby (napr. za vyčistenie podlahy v izbe, na WC, v kúpeľni, na chodbe, vypranie posteľnej bielizne, šatstva, prípadne vykonanie iných súvisiacich úkonov).

 

 1. SPREVÁDZANIE PRIJÍMATEĽA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

 

Za účelom zvýšenia kvality poskytovanej sociálnej služby je možné odplatne poskytovať sprevádzanie prijímateľa sociálnej služby na lekárske vyšetrenia alebo vykonávať prepravu týchto prijímateľov sociálnej služby na lekárske vyšetrenia pre tých prijímateľov sociálnej služby, ktorí nie sú odkázaní posudkom na túto službu.

Výška úhrady za sprevádzanie prijímateľov sociálnej služby na lekárske vyšetrenia je závislá od dĺžky poskytovania sprevádzania:

-        Čas sprevádzania do 1 hodiny            -   bezplatne

-        Čas sprevádzania dlhší ako 1 hodina  -   úhrada v sume 5,00 €.

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Cenník sociálnych služieb nadobúda účinnosť dňom 01.06.2018.

Vydaním Cenníka sa ruší účinnosť Cenníka zo dňa 01.01.2018.

 

Klasove, 01.06.2018                                               PhDr. Mária Kóšová, riaditeľka "KREATÍV" Klasov

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Cenník 2021 Veľkosť: 376.9 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2021
Cenník 2022 Veľkosť: 377 kB Formát: pdf Dátum: 15.2.2022
Cenník (2) Veľkosť: 376.5 kB Formát: pdf Dátum: 30.6.2022
Cenník 2023 od 1.2.2023 Veľkosť: 376.5 kB Formát: pdf Dátum: 9.2.2023