Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Identifikácia odborných, obslužných a ďalších činn

ODBORNÉ ČINNOSTI

METÓDY TECHNIKY A POSTUPY ČINNOSTI

 

 

Sociálne poradenstvo

 

Cieľom sociálneho poradenstva je:

Poskytnutie konkrétnej pomoci pri riešení nepriaznivej sociálnej situácie prijímateľa sociálnych služieb (ďalej Prijímateľ), a to buď priamo aktivizáciou samotných Prijímateľov a činnosťami, ktoré vedú k zmierneniu dôsledkov sociálnej situácie Prijímateľa, alebo konkrétnymi činnosťami, vedúcimi k odstráneniu príčin a dôsledkov. Poskytovanie základných informácií, ktoré umožňujú orientáciu v možnostiach, ktoré sa jedincovi v nepriaznivej sociálnej situácii naskytnú.

Sociálne poradenstvo disponuje širokou paletou rôznych metód, techník a postupov činnosti pri práci s Prijímateľom  v „KREATÍV“ ZSS Klasov.

Ide o nasledovné metódy:

o   Poskytovanie informácií

o    Distribúcia

o    Klarifikácia

o    Povzbudzovanie

o    Interpretácia

o    Tréning

o    Relaxačné techniky

o    Modelovanie

o    Hranie rolí

o    Konfrontácia

o    Reflexia

o    Abstrakcia

o     Persuázia

Popis činnosti procesu sociálneho poradenstva:

1. Vstupný rozhovor. Zisťovanie požiadaviek.

2. Posúdenie povahy problému.

3. A Základné sociálne poradenstvo.

    B Špecializované sociálne poradenstvo.

4. Hľadanie externého riešenia.

Proces práce s prijímateľom vychádza z nasledovných bodov:

a) Vonkajšie podmienky poradenského procesu.

b) Prvý kontakt s klientom.

c) Čas v poradenstve.

d) Anamnestický rozhovor:

o  Rodinná anamnéza  

o   Osobná anamnéza

o   Profesionálna anamnéza, zdravotná anamnéza.

e) Sociálna diagnostika.

f)  Ukončenie poradenského procesu.

 

 

Proces individuálneho plánovania s programom RHB

Cieľ procesu: Jedným z hlavných cieľov IP s programom RHB je akceptácia seba samého v súlade s okolím, sebauplatnenie a docielenie životnej pohody. Ďalej zabezpečiť, aby  Prijímateľ dostal kompaktné, koordinované, flexibilné a individuálne prispôsobené služby. Vytvoriť takú podporu Prijímateľa, aby mohol žiť zmysluplný a čo najsamostatnejší život a dosiahol maximálny stupeň funkčnosti v aktivitách denného života. Zmierniť negatívne symptómy u Prijímateľa, adaptovať ho na nové podmienky, navodiť zmenu správania, životnú pohodu, podporiť rozvoj socializačných vzťahov, integráciu v čo najvyššej miere až po osamostatnenie a zamestnanie.

Metódy IP s programom RHB:

o Zvolenie a popísanie metód – metódy spolupráce s Prijímateľom sú akceptované s Prijímateľom a jeho rodinou a inými osobami.

o Metódy spolupráce s Prijímateľom musia byť jasne a zrozumiteľne popísané a musí byť dodržaný princíp interdisciplinárnej spolupráce.

o  Metódy procesu IP s programom S RHB  vychádzajú z metód sociálnej práce, komunikácie, edukácie a metód ošetrovateľskej rehabilitácie.

V sociálnej rehabilitácii rozlišujeme tri metódy:

metóda reedukácie,

metóda kompenzácie,

metódy vyrovnania sa s chybou (akceptácia).

1.Metóda reedukácie predstavuje súhrn postupov zameraných na využívanie a rozvoj  uchovaných potencií poškodenej funkcie (Jesenský, 1995, s.71).

Metódu reedukácie môžeme realizovať nasledovnými technikami:

Nácvik zručností pre zvládanie starostlivosti o vlastnú osobu, v sebestačnosti, výchovné, vzdelávacie a aktivačné činnosti.  

Cvičenia sú zamerané na zvládanie najzakladanejších prvkov sebaobsluhy, ako je vedenie domácnosti, nácvik komunikačných spôsobilosti.

Nácvik komunikačných spôsobilosti, kde prevažujú prvky asertivity.

Nácvik vyjadrovania požiadaviek v oblasti zmeny životného štýlu a redukcie zlých návykov pri komunikácii.

Nácvik otvorenia a udržania rozhovoru o zdravotných problémoch a komunikácie medzi Prijímateľom  a  inštruktorom sociálnej rehabilitácie.

Nácvik presadzovania požiadaviek – vedieť požiadať o pomoc, o uvoľnenie miesta, o zmenu v správaní, vedieť požiadať o láskavosť.

Nácvik schopnosti vedieť vyjadriť odmietnutie nevhodnej stravy, alkoholu, cigariet, návštevy, nadpráce, pomoci.

 

 

Nácvik vyjadrovania pocitov a emócii – otvorené pomenovávanie emócii, prijímanie ocenenia aj kritiky,  vyjadrenie očakávania a obáv.

Nácvik práce s kompenzačnými, rehabilitačnými a  ortopedickými zdravotnými pomôckami.

Sebaobhajovanie.

Nácvik a príprava k podporovanému bývaniu       (Kovaľová,Znášiková, 2017).

2. Metóda kompenzácie predstavuje súbor postupov, ktoré sú zamerané na nahradenie chýbajúcich funkcií inými alebo na vyrovnanie nedostatkov u človeka so znevýhodnením v istej oblasti kvalitami v inej oblasti, ide teda o rozvoj náhradných nepostihnutých funkcií a schopnosti (Jesenský, 1995).

Metódu kompenzácie môžeme realizovať prostredníctvom týchto techník:

o Technika budovania fyzickej kondície prostredníctvom  fyzioterapie.

o    Výcvik v používaní protetických a kompenzačných pomôcok.

3. Metóda akceptácie alebo metóda vyrovnávania sa s chybou predstavuje komplex postojov zameraných na prestavbu hodnotových štruktúr, obnovenie porušených funkcií i na ich kompenzáciu, rozvoj osobnosti tak, aby človek so zdravotným postihnutím akceptoval život so znevýhodnením. (Kovaľová, Znášiková, 2017).

Ďalšie metódy:

Metóda stimulácie

Metóda kognitívneho tréningu.

Techniku sociálnej práce môžeme chápať ako návod na použitie metódy. Harth a Harthová (2000) „chápu techniku ako činnosť, alebo tiež ako pracovný postup, ktorý slúži k naplneniu cieľa“.

Uvádzame niektoré techniky:

o  Technika hovoreného slova.

o   Technika meditácie.

o   Technika pohybového rozvoja a orientácie.

o   Technika rehabilitačného pôsobenia pracovnými činnosťami.

o   Technika relaxácie.

o   Technika rehabilitačného pôsobenia umenia.

o   Technika rekreácie a rekondície.

o   Technika povzbudzovania.

o   Technika súťaživosti.

Popis činnosti IP s programom RHB:

1.Vypracovanie cieľov  IP s programom  S RHB.

2. Zaradenie prijímateľa do procesu IP s programom S RHB.

3. Príprava aktivít procesu IP s programom S RHB.

4. Realizovanie procesu IP s programom S RHB (odpovedáme si na otázky):

o  Čo?

o   Ako?

o   S kým?

o   Kedy?

o   Kde?

o   Koľkokrát?

 

  

Plán činnosti IP s programom S RHB je spracovaný v písomnej forme.

5. Hodnotenie procesu IP s programom S RHB

  Termín: 2-krát ročne do hodnotenia IP

   /polročné a ročné hodnotenie IP/.

  Termín: 1-krát ročne do hodnotenia S RHB.

Za účelom zvýšenia kvality poskytovanej sociálnej služby v zariadení sa poskytuje Prijímateľom psychologické poradenstvo a intervencia.

Psychologické poradenstvo a intervencia

Cieľom psychologického poradenstva/ intervencie je poradenstvo v osobnostnom a psychickom vývine jedinca, eliminácia patologických a nežiaducich prejavov správania, orientačná diagnostika charakteru a príčin nežiaduceho správania alebo porúch správania u prijímateľov sociálnych služieb s vyústením do konkrétnych návrhov na individuálny prístup k jednotlivcovi v zariadení sociálnych služieb. Psychologické poradenstvo/ intervencia zahŕňa reedukačnú starostlivosť a terapeutickú odbornú starostlivosť, vykonáva konzultačnú činnosť pre zamestnancov zariadenia sociálnych služieb a zákonných zástupcov prijímateľov sociálnych služieb. Podieľa sa na preventívnej starostlivosti prijímateľov sociálnych služieb.

Metódy psychologického poradenstva/ intervencie si psychológ volí po dôkladnom zvážení pri konkrétnych ťažkostiach u jednotlivých prijímateľov sociálnych služieb podľa druhu a výskytu ťažkostí a žiadosti vedúcich jednotlivých oddelení, prijímateľov sociálnych služieb, resp. jeho zákonných zástupcov. Najčastejšou metodikou býva diagnostika, rozhovor, relaxačné techniky, modelovanie rolí, spätná väzba, predkladanie pozitívnych vzorov, tréning správania.

Popis činností psychologického poradenstva/ intervencie

        Začlenenie prijímateľa sociálnych služieb do poradenstva/ intervencie.

        Realizácia činnosti.

         Analýza a vyhodnotenie výsledkov.

        Vypracovanie prognózy a odporúčaní.

         Katamnestické sledovanie prijímateľa sociálnych služieb.

 

 

 

Ošetrovateľská starostlivosť

    Cieľ procesu:

Zabezpečiť odborne správne plánovanie, poskytovanie a dokumentovanie ošetrovateľskej starostlivosti prostredníctvom metódy ošetrovateľského procesu.

Metódy a techniky ošetrovateľskej starostlivosti aplikované v zariadení:

o  rozhovor,

o  pozorovanie,

o   kazuistika.

1. Vstupné posúdenie

2.Diagnostika - „Ošetrovateľská a osobná anamnéza“

3.Plánovanie OŠE stratégií (intervencií) -  Individuálny plán ošetrovateľskej  starostlivosti Prijímateľa.

4.Realizácia OŠE výkonov a vedenie ošetrovateľskej dokumentácie.

5.Validácia Individuálneho plánu OŠE starostlivosti.

6.Priebežné posudzovanie (preposúdenie počas celej procesu).

6.Vyhodnotenie ošetrovateľskej starostlivosti o Prijímateľa.

U Prijímateľov so zmenenou mobilitou sestra samostatne vykonáva činnosti na prevenciu imobilizačného syndrómu polohovaním a ošetrovateľskou rehabilitáciou.

Cieľ ošetrovateľskej rehabilitácie (ďalej OŠE RHB) je  prevencia sekundárnych zmien, mobilizácia a aktivizácia Prijímateľov OŠE RHB-iou.

OŠE RHB  zahŕňa:

cvičenie izometrické a izotonické,

cvičenia na rozsah pohybu,

dychové cvičenia,

cievnu gymnastiku,

polohovanie.

OŠE RHB dopĺňa rehabilitačný program Prijímateľa komplexnou ošetrovateľskou starostlivosťou, najmä aplikáciou preventívnych a pasívnych ošetrovateľských techník.

Opatrovateľská starostlivosť.

 

    Cieľ procesu: Zabezpečiť kvalitné opatrovanie podľa moderných odborných konceptov a postupov a zlepšiť tak kvalitu života prijímateľov sociálnych služieb v našom zariadení.

Metódy a techniky opatrovateľskej starostlivosti aplikované v zariadení:

o   rozhovor,

o   pozorovanie

o    kazuistika.

Popis činností:

1. Založenie zložky dokumentačného systému Prijímateľa podľa Moniky Krohwinkel.

2. Oboznámenie Prijímateľa s procesom opatrovania.

3. Prevzatie nočnej a dennej služby v zariadení.

4. Príprava Prijímateľa na raňajky.

5.  Individuálna činnosť Prijímateľov.

6. . Informovanie príbuzných o opatrovateľskom procese.

7.  Realizácie opatrovateľských výkonov.

 

 

 

8.  Vedenie opatrovateľskej dokumentácie.

9.  Uloženie Prijímateľa na nočný kľud/ spánok.

10. Nočný dohľad nad Prijímateľom.

11. Stretnutia interdisciplinárneho tímu.

Rozvoj pracovných zručností a záujmových činností

 

    Cieľom procesu je pomoc Prijímateľovi uspokojivo vykonávať činnosti v oblasti starostlivosti o seba, produktivity a voľného času.

Cieľom rozvoja pracovných zručností je zabezpečiť osvojenie pracovných návykov a zručností Prijímateľa pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením za účelom obnovy, udržanie alebo rozvoja  fyzických, mentálnych  a pracovných schopností a začlenenie Prijímateľa do spoločnosti.

Cieľom záujmovej činnosti je zmysluplne, ohľadom na zdravotný a mentálny stav Prijímateľa, jeho potreby, požiadavky a záujmu napĺňať a organizovať voľný čas, formovať správanie a získavať poznatky o okolitom svete.

Metódy a techniky aplikované pri rozvoji pracovných zručností a záujmových činností:

1.Metóda rozhovoru.

2.Diskusia ako metóda práce s Prijímateľom.

3.Prednáška ako metóda práce s Prijímateľom.

4.Objasňovanie – klasifikácia,

5. Presviedčanie – persuázia,

6. ukazovanie – demonštrácia,

7. príkladovanie – exempflikácia

8. cvičenie – excercitácia,

9. zhodnocovanie – valorizácia a iné.

Techniky:

Technika hovoreného slova

Technika meditácie

Technika pohybového rozvoja a orientácie

Technika rehabilitačného pôsobenia pracovnými činnosťami

Technika relaxácie

Technika rehabilitačného pôsobenia umenia

Technika rekreácie a rekondície

Technika povzbudzovania,

Technika súťaživosti.

 

Popis činností:

1. Začlenenie do rozvoja pracovných zručností a záujmových činností.

2. ROZVOJ PRACOVNÝCH ZRUČNOSTÍ:

2.1 Zaradenie Prijímateľa do rozvoja pracovných zručností.

2.2 Nácvik rozvoja pracovných zručností.

Fázy nácviku pracovných zručností:

A. Príchod Prijímateľa

B. Predstavenie pracovnej činnosti

C. Priebeh pracovnej činnosti

D. Ukončenie pracovnej činnosti

2.3 Ukončenie činnosti rozvoja pracovných zručností.

2.4 Ukončenie procesu rozvoja pracovných zručností.

 

 

3. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ

3.1 Zaradenie Prijímateľa do záujmovej činnosti.

3.2 Nácvik záujmovej činnosti.

3.3 Ukončenie záujmovej činnosti.

3.4 Ukončenie procesu záujmovej činnosti.

4. Priebežné sledovanie a vyhodnocovanie.

 

Alternatívne terapie

    Cieľom procesu: Dosiahnuť pozitívne naladenie, redukovať stres a stereotypné správanie, znížiť agresivitu, sebapoškodzovacie správanie  a podporiť rozvoj osobnosti Prijímateľa. 

Identifikácia jednotlivých alternatívnych terapií v zariadení:

A) Špecialne hudobné stretnutia.

B) Špeciálne pohybovo-tanečné stretnutia.

C) Umelecko – zážitkové stretnutia s prvkami arteterapie.

D) Výchovné, terapeutické a relaxačné aktivity v miestnosti snoezelen.

Metódy a techniky:

a, slovné (vysvetľovanie, presvedčovaní , sugerovanie),

b, názorné (demonštrácia, ukážky, príklady),

c, činnostno-praktické (cvičenie, nácvik, výcvik, tréning),

d, hodnotiace metódy.

Popis činností:

1. Začlenenie Prijímateľa do alternatívnych terapií.

2.1 Zaradenie Prijímateľa do alternatívnych terapií.  

        - individuálny plán Prijímateľa.

2.2 Uplatňovanie alternatívnych terapií pri činnosti s Prijímateľom.

       - plán alternatívnych terapií,

       - metodické listy alternatívnych terapií.

3. Priebežné sledovanie a vyhodnocovanie.

4. Zmeny v aktivitách.

 

Výchova

    Cieľom výchovy je nahradiť rodinnú výchovu dieťaťu/ Prijímateľovi vo veku od 0 do 18 rokov. Dosiahnuť stav vychovanosti Prijímateľa vo variante C. (Zákon č. 245/2008 Z.z. Zákon o výchove a vzdelávaní, Vyhláška 322/2008 MŠ SR o špeciálnych školách).

Metódy výchovnej činnosti si vychovávateľ volí podľa cieľa a formy výchovnej činnosti. Pracuje napr. s metódami požiadaviek, hodnotenia, presvedčovania, rozhovoru, vysvetľovania, kladného vzoru, príkladu, cvičenia, navykania, praktickej činnosti a pod. (Zelina,M. 2007).

Z hľadiska aktivizovania  výchovnej činnosti sa využívajú metodické prístupy didaktických hier, diskusné metódy, inscenačné metódy, situačné metódy, mnohostranné hranie rolí, tvorivé dramatické a dramatické hry.

Popis činností výchovy:

1.     Začlenenie do výchovnej činnosti.

2.1   Zaradenie Prijímateľa do výchovnej  činnosti.

2.2   Realizácia výchovnej  činnosti.

     1. Príprava výchovnej činnosti.

     2. Organizácia a realizácia výchovnej činnosti.

     3. Analýza výsledkov výchovnej činnosti.

 

 

S Prijímateľmi vo veku od 0 do 18 rokov sa pracuje individuálne alebo skupinovo. V zariadení sú dve výchovné skupíny 1.skupina: Anjelíčkovia a skupina Šikovníci.

                                                                   

Pri výchovnej činnosti je potrebné dodržiavať zásady a princípy výchovnej činnosti.

2.3  Organizovanie, riadenie a kontrola výchovnej činnosti.

3.    Priebežné sledovanie a vyhodnocovanie.

4. Zmeny v aktivitách.

Súvisiaca dokumentácia výchovy v zariadení:

Výchovný program.

Ročný plán výchovnej činnosti.

Denník výchovnej činnosti.

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

 

    Cieľ procesu: Zabezpečiť realizáciu dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd v súlade s podmienkami kvality.

Metódy pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov:

1. Metóda rozhovoru.

2. Diskusia.

3. Prednáška.

4. Písomná inštruktáž.

Popis činností:

1. Zabezpečenie dostupnosti determinujúcej dokumentácie.

2.Vypracovanie postupov, pravidiel a podmienok dodržiavania základných ľudských práv a slobôd v zariadení.

Príloha Domáceho poriadku,

IP s programom RHB,

 Výchova (dodržiavanie práv dieťaťa).

 

3. Školenia personálu k postupom, pravidlám a podmienkam dodržiavania základných ľudských práv a slobôd pri práci s Prijímateľom.

4. Realizácia v činnostiach podľa rozsahu pôsobnosti.

5. Validácia prijatých postupov, pravidiel a podmienok.

6. Spracovanie nápravných a preventívnych opatrení a ich následná realizácia.

Služba včasnej intervencie

    Cieľ činnosti: Pomáhať porozumieť a akceptovať situáciu v rodine, v ktorej sa ocitli a hľadať možnosti ako ju samostatne zvládať. Pomáhať rodičom viesť dieťa/Prijímateľa, k čo najväčšej samostatnosti pri každodenných situáciách. Spájať rodinu s odborníkmi, ktorých potrebujú a podporiť začlenenie detí so zdravotným postihnutím a ich rodín do spoločnosti v kontexte celého životného cyklu.

Činnosť v službe včasnej intervencii (ďalej SVI) disponuje širokou paletou metód, techník a postupov činnosti pri práci s Prijímateľom.

Ide o nasledovné metódy:

o   Poskytovanie informácií

o    Distribúcia

o    Klarifikácia

o    Povzbudzovanie

o    Interpretácia

o    Tréning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bazálna stmiulácia

o    Relaxačné techniky

o    Modelovanie

o    Hranie rolí

o    Konfrontácia

o    Reflexia

o    Abstrakcia

o    Persuázia

Postup činností pri poskytovaní SVI.

1. Kontakt s rodinou.

2. Osobné stretnutie s rodinou

 informácie o SVI,

 informácie o Prijímateľovi,

 očakávania rodiny,

 Dohoda o spolupráci - zmluva o poskytovaní SVI.

3.  Mapovanie potrieb rodiny

- diagnostický rozhovor /mapovanie potrieb rodiny/,

- diagnostika a hodnotenie Prijímateľa,

- individuálny plán.

4. Sprevádzanie rodiny.

5. Vyhodnotenie plnenia individuálneho plánu.

6. Prerušenie, alebo ukončenie služby.

Forma poskytovania SVI:

 ambulantná

 terénna.

Cieľ procesu: Cieľom konceptu bazálnej stimulácie (BS) je vytvorenie vhodných podmienok, ktoré budú jedinca podporovať a sceľovať tak jeho vývoj. Východiskom je správne zmapovanie potrieb postihnutého a snaha z týchto požiadaviek zostaviť vyhovujúce prvky bazálnej stimulácie. Základnou ideou je holistické vnímanie osobnosti a udržanie tak vlastnej totožnosti postihnutého. Podporuje sa telesná schránka a rozvíja sa komunikačná zložka (Bicková, 2010).

Fröhlich, Bienstien na základe dlhoročných skúseností vyvinuli 10 centrálnych európskych cieľov konceptu bazálnej stimulácie. Doposiaľ neboli pozmenené, naopak sa potvrdzuje, že odrážajú potreby príjemcov starostlivosti a zvyšujú kvalitu starostlivosti.

10 centrálnych európskych cieľov BS(Fröhlich, 2003) :

  1. Zachovať život a zaistiť vývoj.
  2. Vnímať vlastný život.
  3. Poskytnúť istotu a budovať dôveru.
  4. Rozvíjať vlastný rytmus.
  5. Sám si usporiadať život.
  6. Poznať okolitý svet.
  7. Nadviazať vzťah a usporiadať stretnutie.
  8. Umožniť zažiť zmysel a význam konaných vecí a činnosti.
  9. Poskytnúť autonómiu a zodpovednosť za svoj život.
  10. Objavovať svet a vyvíjať sa.

Prvky BS:

- základné- stimulácia somatická

                 - stimulácia vestibulárna

                 - stimulácia vibračná

- nadstavbové- stimulácia taktilne- haptická (hmatová)

                       - stimulácia olfaktorická(čuchová)

                       - stimulácia optická (zraková)

                        - stimulácia auditívna (sluchová)

                        - stimulácia orálna ( senzorika ústnej dutiny 

                           a chuťových vnemov)

Popis činností:

Privítanie sa s klientom, oslovenie, iniciálny dotyk

Zreteľná, jasná, transparentná  komunikácia

Aplikácia jednotlivých prístupov BS, dotyky sprevádzať aj verbálne

Zabezpečenie pokojného nerušivého okolitého prostredia

Spätná väzba klienta

Upokojenie klienta, ukončenie prístupu, rozlúčenie sa s klientom

Písomné zaznamenanie BS do príslušných záznamových hárkov

 

 

 

OBSLUŽNÉ ČINNOSTI

METÓDY TECHNIKY A POSTUPY ČINNOSTI

 

 

Ubytovanie

 

    Cieľ procesu bývania: Zabezpečiť kvalitné a bezpečné bývanie s prihliadnutím na subjektívne a objektívne potreby Prijímateľa a zaistiť plnenie podmienok kvality zákona o sociálnych službách spojených s bývaním.

Metódy a techniky činnosti:

o    rozhovor,

o    vysvetľovanie,

o    ukazovanie,

o    precvičovanie,

o    príkladovanie.

Popis činností:

1. Vstupný rozhovor a prehliadka zariadenia.

2. Prispôsobenie izby podľa požiadaviek.

3. Pridelenie nábytku, označenie a uloženie vecí.

4. Samotné bývanie a užívanie spoločných priestorov.

5. Usmerňovanie a komunikácia s Prijímateľom.

6. Riešenie problémov.

 

 

7. Prechodné opustenie zariadenia.

o   Knihy denných hlásení.

o   Pobyt Prijímateľa mimo zariadenia.

o   Ukončovanie bývania.

 

Proces opráv a údržby

    Cieľ činnosti: Zaistenie funkčnosti infraštruktúry ZSS a funkčnosti materiálnych zdrojov ostatných procesov.

Popis činností, ktoré personálne zabezpečujú v zariadení údržbári.

1. Prijatie a vyhodnotenie požiadavky na opravu.

2. Kontrola požiadavky na údržbu na mieste.

3. Zabezpečenie externej údržby.

4. Realizácia údržby.

5. Kontrola zrealizovanej opravy a údržby.

Stravovanie      

    Cieľ procesu: Zabezpečiť kvalitné stravovanie podľa akceptovaných požiadaviek Prijímateľov  v súlade s platnými normami.

Popis činností:

1.Plánovanie jedálneho lístku a jeho schválenie.

2.Zisťovanie stavu zásob a objednávka.

3.Výdaj potravín zo skladu a normovanie.

4.Spracovanie a príprava stravy.

5.Porciovanie a úprava jedál.

6.Kontrola, odber a uskladnenie vzoriek.

7.Výdaj a konzumácia stravy.

8.Upratanie a likvidácia odpadu.

Úschova cenných vecí

    Pre úschovu cenných vecí má zariadenie zriadené úložisko cenných vecí (depozit) Prijímateľov.

Cenné veci sa ukladajú do depozitu výlučne na základe písomnej

- Dohoda o úschove cenných vecí v zmysle § 9 ods. 14 zákona o sociálnych službách.

Prílohou dohody je Záznam o majetku Prijímateľa, ktorý sa vypĺňa operatívne po každej zmene.

Zoznam osobných účtov Prijímateľov, zmluvné podklady a ďalšie náležitosti k ich zriadeniu a ďalšiemu nakladaniu s nimi sú v evidencií a úschove ZSS u sociálnej pracovníčky.

Pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva, upratovanie

    Cieľ procesu: Splniť hygienické požiadavky pre hygienu priestorov zariadenia a bývania Prijímateľov, účinne predchádzať vzniku a šíreniu infekčných ochorení a zabezpečiť požiadavky na hygienu osobného šatstva a bielizne Prijímateľov.

Popis činností:

1  Denné upratovanie

1.1 Kontrola príprava prostriedkov a potrieb.

1.2 Umytie spoločnej chodby a spoločných priestorov.

1.3 Vynesenie smetí a dezinfekcia košov.

1.4 Upratovanie výdajne stravy a jedálne.

1.5 Likvidácia odpadu zo stravovania.

1.6 Upratovanie izieb Prijímateľov.

 

 

 

 

 

1.7 Uskladnenie a likvidácia biologického odpadu.

2 Denné upratovanie

2.1 Umývanie dvier a dezinfekcia kľučiek.

2.2 Dezinfekcia podlahy a WC.

2.3 Dezinfekcia.

2.4 Upratovanie práčovne.

2.5 Upratanie vonkajších priestorov.

3 Veľké upratovanie 3 – krát do roka.

3.1 Upratanie za nábytkom v izbách.

3.2 Umývanie okien.

4 Pranie a žehlenie osobnej bielizne.

4.1 Zber špinavej bielizne.

4.3 Pranie.

4.4 Vyvesenie a sušenie bielizne.

4.5 Zber a príprava na žehlenie.

4.6 Žehlenie.

4.7 Kontrola a výdaj bielizne prijímateľom.

5 Pranie a žehlenie posteľnej bielizne.

5.1 Zber špinavej bielizne.

5.2 Triedenie a rozpočítanie bielizne.

5.3 Odovzdanie bielizne na pranie.

5.4 Pranie, sušenie a žehlenie bielizne a uloženie v sklade.

5.5 Výmena bielizne s Prijímateľom.

 

 

ĎALŠIE

ČINNOSTI

METÓDY TECHNIKY A POSTUPY ČINNOSTI

 

Vzdelávanie      

 

 

    Podľa zákona 448/ 2008 o sociálnych službách § 38 ods. 2 bod. c) 1. sa v „KREATÍVE“ ZSS Klasov utvárajú podmienky na vzdelávanie neplnoletej fyzickej osobe. Vzdelávanie Prijímateľov sociálnej služby v zariadení je zabezpečené pedagogickými zamestnancami Spojenou školou internátnou Nitra. V zariadení sú zriadené dve triedy praktickej školy a jedna trieda základnej školy.

 Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní.

 Vyhláška č. 322/2008 Ministerstva školstva Slovenskej republiky o špeciálnych školách.