Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov sú vydané v zmysle článku 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb (zamestnancov, prijímateľov sociálnych služieb, záujemcov a žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby a pod.)  v informačných systémoch  „KREATÍV“ Zariadenie sociálnych služieb Klasov (ďalej „zariadenie“) na určených právnych základoch. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené. Pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb  zariadenie dodržiava zásadu zákonnosti (články 6 a 9 Nariadenia).

Práva dotknutých  osôb, osobné údaje  ktorých sú spracúvané v informačných systémoch zariadenia pre konkrétne vymedzené účely:

1)     právo na prístup k osobným údajom – dotknutá osoba má právo získať:

a)     potvrdenie, že sa jej osobné údaje spracúvajú

b)     prístup k jej osobným údajom, ktoré sa spracúvajú

c)  ďalšie informácie v rozsahu  účelu spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom automatizovanom spracúvaní, príp. o následkoch takéhoto spracúvania, doby  uchovávania osobných údajov.

Zariadenie má právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom

2)     právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov

3)     právo na výmaz  (právo byť zabudnutý), ak údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli  získané a spracúvané; pri odvolaní súhlasu na spracúvanie osobných údajov na účel, na ktorý boli spracúvané a neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie; pri nezákonnom spracúvaní; pri získavaní osobných údajov v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti

4)     právo na obmedzenie spracúvania  možno uplatniť, ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, ak prevádzkovateľ spracúva údaje protizákonne a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje   na účely spracúvania ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov alebo  ak je spracovanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo nevyhnutne na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa (okrem prípadov keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby

5)     právo na prenosnosť, t.j. získať tie údaje, ktoré sa dotknutej osoby týkajú a preniesť ich bez obmedzení k ďalšiemu prevádzkovateľovi  bez toho, aby jej v tom zariadenie nejakým spôsobom bránilo v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo nevyhnutne na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa

6)     právo namietať proti spracúvaniu  osobných údajov  okrem prípadov, kedy je toto spracúvanie nevyhnutné z dôvodu verejného  záujmu a taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov zariadenia, okrem prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy dotknutej osoby alebo základné práva a slobody.

Práva si môžu dotknuté osoby  uplatniť písomne alebo elektronicky.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov  SR, ak sa domnieva,  že spracúvanie jej osobných údajov je v rozpore s Nariadením alebo zákonom o ochrane osobných údajov.

„KREATÍV“ Zariadenie sociálnych služieb Klasov prijalo ako prevádzkovateľ informačného systému všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany osobných údajov dotknutých osôb s cieľom v čo najväčšej možnej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a pod.

V prípade,  ak zariadenie poruší ochranu osobných údajov, ktoré spracováva spôsobom, ktorý pravdepodobne povedie k vysokému riziku pri ochrane práv a slobôd, bez zbytočného odkladu túto skutočnosť oznámi dotknutým osobám.

Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou,  nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou osobných údajov dotknutých osôb vrátane uplatnenia ich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov je možné  kontaktovať zariadenie na adrese: „KREATÍV“ Zariadenie sociálnych služieb Klasov 287, 951 53,  na mailovej  adrese kreativklasov(a)kreativklasov(.)sk  a na tel. číslach:  037/7883025, 037/7883014,  alebo sa  obrátiť   na  externú  zodpovednú  osobu:  ITAK s.r.o., Baštová 38, 945 01 Komárno, tel. 00421 905223001, e-mail: itaksro(a)gmail(.)com.

 „KREATÍV“ ZSS Klasov týmto informuje o SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

,,KREATÍV" Zariadenie sociálnych služieb Klasov sa pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb riadi zásadami:

Zákonnosti - Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.

Obmedzenia účelu - Osobné údaje sa môžu získavať' len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlúčiteľný s týmto účelom; ďalšie spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je v súlade s osobitným predpisom a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa §78 ods. 8, sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom.

Minimalizácie osobných údajov - Spracované osobné údaje musia byť primerané. relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.

Správnosti - Spracúvané osobné údaje musia byt' správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.

Minimalizácie uchovávania - Osobné údaje musia byt' uchovávané vo forme, ktorá umožňuie identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú, osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu, 8) a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa §78 ods. 8.

Doba uchovávania údajov:

-  mzdové listy  - 20 rokov

 

výplatné listiny, rodinné prídavky, nemocenské poistenie (dávky, prihlášky a zmeny), pracovná neschopnosť, evidencia materskej dovolenky a neplateného voľna, vyhlásenie k dani zo mzdy, podklady ku mzdám, cestovné náhrady  - 10 rokov

 

osobný spis zamestnanca (platový dekrét, dohoda o hmotnej zodpovednosti, dohoda o zverení motorového vozidla, doklady o vzdelaní a zvyšovaní kvalifikácie) - 70 r. od  narodenia

zrážky zo mzdy, dohody o v.  práce, stravovanie zam., BOZP, dohody o náhr. škody - 5 rokov

 

Integrity a dôvernosti - osobné údaje musia byt' spracúvané spôsobom. ktorý prostrednictvom primeraných technických i organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonnýrn spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

Zodpovednosti – Prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.

Zákonnosti – „KREATÍV“ Zariadenie sociálnych služieb Klasov informuje, že v zmysle zákona o ochrane osobných údajov s účinnosťou od 25.05.2018 je spracúvanie osobných údajov zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z týchto právnych základov:

a)      dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracovaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,

b)      spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorenim zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,

c)      spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodne  zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,  

d)      spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby, alebo inej fyzickej osoby, 

e)      spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo

f)       spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov  orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh.

Právny základ pre spracúvanie osobných údajov podľa písmena c) a e) musí byť stanovený zákonom, osobitným predpisom alebo  medzinárodnou zmluvou ktorou je Slovenská republika viazaná. Osobitný zákon musí ustanovovať účel spracovania osobných údajov, kategóriu dotknutých osôb a zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov. Spracované osobné údaje na základe osobitného zákona možno z informačného systému poskytnúť, preniesť alebo zverejniť len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania alebo účel zverejňovania, zoznam spracúvaných osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktoré možno poskytnúť alebo zverejniť, prípadne tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú.

Ak spracúvanie osobných údajov na iný účel ako na účel, na ktorý boli osobné údaje získané nie je založené na súhlase dotknutej osoby alebo na osobitnom predpise, prevádzkovateľ na zistenie toho či je spracúvanie osobných údajov na iný účel zlúčiteľné s účelom na ktorý boli osobné údaje pôvodne získané okrem iného musí zohľadniť:

a) akúkoľvek súvislosť medzi účelom, na ktorý sa osobné údaje pôvodne získali a účelom zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných údajov

b) okolnosti, za akých sa osobné údaje získali, najmä okolnosti týkajúce sa vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom

c) povahu osobných údajov, najmä či sa spracúvajú osobitné kategórie osobných údajov podľa §16 alebo osobné údaje týkajúce sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku podľa §17

d) možné následky zamyšľaného ďalšieho  spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu a

e) existenciu primeraných záruk, ktoré môžu zahŕňať šifrovanie alebo pseudonymizáciu.

 Podmienky poskytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov

a) Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, prevádzkovateľ je povinný kedykoľvek vedieť preukázať, že dotknutá osoba poskytla súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

b) Ak prevádzkovateľ žiada o udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov dotknutú  osobu, tento súhlas musí byt' odlíšený od iných skutočností a musí byť vyjadrený  jasne a v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej  forme.

c) Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byt' dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila.

d) Pri posudzovaní, či bol súhlas poskytnutý slobodne, sa zohľadní najmä skutočnosť, či sa plnenie zmluvy vrátane poskytnutia služby podmieňuje súhlasom so spracovaním osobných údajov, ktorý nie je na plnenie tejto zmluvy nevyhnutný.

Zodpovedná osoba určená a poverená prevádzkovateľom „KREATÍV“ ZSS Klasov, na ktorú sa možno  obrátiť v prípade otázok o ochrane osobných údajov: ITAK s.r.o., kontakt: itaksro(a)gmail(.)com

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Zassady spraovania osobných údajov GDPR Veľkosť: 699.3 kB Formát: pdf Dátum: 28.5.2019