Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Poskytované služby

V DSS (domove sociálnych služieb ) sa podľa § 38 Zákona 448/2008 o  sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č.3, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č.3. 

 

V domove sociálnych služieb sa poskytujú: 

a/ odborné činnosti

-          poskytovanie základného sociálneho poradenstva

-          poskytovanie pomoci pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

-          poskytovanie sociálnej rehabilitácie

-          zabezpečovať poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti

-          zabezpečovanie rozvoj pracovných zručností

 b/ obslužné činnosti

-          ubytovanie

-          stravovanie

-          upratovanie

-          pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

 c/ ďalšie činnosti

-          utváranie  podmienok na úschovu cenných vecí

-          utváranie podmienok na vzdelávanie

-          utváranie podmienok na záujmovú činnosť

-          poskytovanie osobného vybavenia

 

Ak sa v domove sociálnych služieb poskytuje sociálna služba deťom, poskytuje sa im výchova.

Na vzdelávanie podľa odseku 2 písm. c) prvého bodu sa neutvárajú podmienky v domove sociálnych služieb, v ktorom sa poskytuje sociálna služba plnoletej fyzickej osobe.       

V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe,  jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchosplepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

 

V špecializovanom zariadení sa poskytujú:

a/ odborné činnosti

-          poskytovanie základného sociálneho poradenstva

-          poskytovanie pomoci pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

-          poskytovanie sociálnej rehabilitácie

-          zabezpečovať poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti

-          zabezpečovanie rozvoj pracovných zručností

 b/ obslužné činnosti

-          ubytovanie

-          stravovanie

-          upratovanie

-          pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

 c/ ďalšie činnosti

-          utváranie  podmienok na úschovu cenných vecí

-          utváranie podmienok na vzdelávanie

-          utváranie podmienok na záujmovú činnosť

-          poskytovanie osobného vybavenia

Ak sa v špecializovanom zariadení poskytuje sociálna služba deťom, poskytuje sa im výchova.

Na vzdelávanie podľa odseku 2 písm. c) prvého bodu sa neutvárajú podmienky v špecializovanom zariadení, v ktorom sa poskytuje sociálna služba plnoletej fyzickej osobe.

 

 „KREATÍV“ ZSS Klasov je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. „KREATÍV“ ZSS Klasov je koedukované zariadenie, ktoré poskytuje fyzickým osobám sociálnu službu na riešenie nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu. Forma sociálnej služby v zariadení je pobytová celoročná, týždňová a ambulantná sociálna služba. Sociálna služba v „KREATÍV“ ZSS Klasov vychádza z práva fyzickej osoby na poskytovanie sociálnej služby, ktorá svojím rozsahom, formou a spôsobom poskytovania umožňuje realizovať jej základné ľudské práva a slobody, zachováva jej ľudskú dôstojnosť, aktivizuje ju k posilneniu sebestačnosti, zabraňuje jej sociálnemu vylúčeniu a podporuje jej začlenenie do spoločnosti. Zariadenie v sebe zlučuje:

- domov sociálnych služieb, pobytová celoročná forma, neurčitý čas

- domov sociálnych služieb, pobytová týždenná forma, neurčitý čas

- domov sociálnych služieb, ambulantná forma, neurčitý čas

- rehabilitačné stredisko,pobytová celoročná forma, určitý čas

- rehabilitačné stredisko, ambulantná forma, určitý čas

- špecializované zariadenie, pobytová celoročná forma, neurčitý čas

- služba včasnej intervencie, ambulantná a terénna forma, neurčitý čas.

Službu v ZSS zabezpečujú sociálni pracovníci, zdravotný personál, pedagogicko-odborní zamestnanci, inštruktori sociálnej rehabilitácie, rehabilitačný pracovník, pracovníci rozvoja pracovných zručností a zamestnanci administratívy, stravovacej prevádzky a údržby.

DSS poskytuje sociálnu službu na troch oddeleniach. Oddelenia sú členené podľa špecifických potrieb PSS. Ide o oddelenie výchovné, oddelenie imobilných PSS  a oddelenie celoživotného vzdelávania.

V DSS a ŠZ sa poskytujú a zabezpečujú odborné a obslužné činnosti.

Medzi odborné činnosti v „KREATÍV“ ZSS Klasov patrí:

 1. Základné sociálne poradenstvo, kde ide o posúdenie povahy problému PSS a poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.
 2. Sociálna rehabilitáciaposkytuje sa za účelom podpory samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti PSS. Jej cieľom je rozvoj a nácvik zručností, aktivizovanie schopností a posilňovanie návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách PSS.
 3. Filozofiouošetrovateľskej starostlivostiv zariadení je uspokojovanie bio-psycho-sociálnych potrieb PSS. Ošetrovateľskú starostlivosť poskytujú zdravotnícki zamestnanci metódou ošetrovateľskej rehabilitácie, ktorí skúmajú ošetrovateľské aspekty starostlivosti o PSS, interakcie medzi osobou, zdravím a prostredím. Pracujú metódou ošetrovateľského procesu. Prioritná úloha a poslanie zdravotníckeho personálu je z hľadiska starostlivosti –  zdravie PSS.
 4. Cieľomrozvoja pracovných zručnostív zariadení je podporiť v maximálnej miere aktivizáciu a samostatnosť PSS, pomôcť PSS osvojiť si pracovné návyky a zručnosti pri vykonávaní rôznych pracovných aktivít. Prijímateľovi sa poskytuje výber  pracovných  aktivít podľa jeho záujmu, schopností a zručností. Techniky rozvoja pracovných zručností sa zameriavajú na rozvoj fyzických, mentálnych schopností ako aj rozšírenie pracovného potenciálu PSS.
 5. Alternatívne terapeutické prístupyvyužívajú techniky muzikoterapie, arteterapie, pohybovej terapie a terapie v miestnosti snoezelen. Poskytované terapie v zariadení  vychádzajú z troch prístupov.  Po prvé terapie ako terapeuticko orientovaný prístup, kedy je predpokladom jasná východisková diagnóza s cielene použitými intervenciami. Ďalej terapia ako pedagogicko-podporný prístup, kde ide o podporné opatrenia výchovno-vzdelávacieho procesu, najmä podporu kognitívnych procesov (vnímania, rozšírenie poznávania, zvýšenie koncentrácie a pod.) a integráciu. Tretím prístupom je terapia ako voľná ponuka, kedy terapia slúži na navodenie pokoja a zotavenie, načerpanie síl a môže byť za istých predpokladov ponukou pre každého, bez priameho vopred plánovaného terapeutického alebo pedagogického zásahu. Ide o ponuku plnohodnotného trávenia voľného času. Terapie sú vykonávané prostredníctvom špeciálneho odborníka.
 6. K rozšíreniu spektra poskytovanej sociálnej služby patria ajvoľno-časové aktivity a záujmové činnosti.Zariadenie poskytuje prijímateľom možnosť výberu z kultúrnej činnosti, športovej činnosti a rekreačnej činnosti. PSS sa môže napríklad realizovať v dramatickej,  pohybovej, športovej a výtvarnej záujmovej činnosti ako i v kulinárskom krúžku.
 7. „KREATÍV“ ZSS Klasov pre školopovinných PSS zabezpečujevzdelávaniespolu so Špeciálnou základnou školou internátnou a praktickou školou. V troch alokovaných  triedach sa vzdelávajú deti/PSS vo variante C. Individuálna edukácia vychádza z individuálnych vzdelávacích programov a  zameriava sa  na rozvoj sebaobsluhy, komunikácie, motoriky, sociálneho správania a sociálnych zručností prijímateľa.
 8. Výchovu detí/PSSposkytujú v zariadení vychovávatelia, ktorí výchovný plán zostavujú podľa  individuálnych potrieb prijímateľa.

V „KREATÍV“ ZSS Klasov má každý PSS vypracovaný individuálny  plán (ďalej IP).  Záujmom IP je samotný prijímateľ so svojimi špecifickými potrebami.

Rehabilitačné stredisko v „KREATÍV“ ZSS Klasov poskytuje sociálnu rehabilitáciu, sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, ubytovanie, stravovanie, pranie, upratovanie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva. Rehabilitačné stredisko poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine. Forma poskytovanej sociálnej služby v rehabilitačnom stredisku je ambulantná alebo pobytová na určitý čas. Toho času rehabilitačné stredisko poskytuje službu dvom osobám so zdravotným postihnutím na určitý čas.

Poskytovanie sociálnej rehabilitácie pre PSS „KREATÍV“, ZSS Klasov v Centre sociálnych služieb v Ľudovom dome obce Klasov.

V súčasnosti PSS ZSS využívajú priestor Komunitného centra Klasov k občasným návštevám svojich klientov, zameraným na vykonávanie sociálnej rehabilitácie v rámci sociálnej služby: domov sociálnych služieb. Návštevy sú po dohode s Obcou Klasov v presne dohodnutých denných termínoch, aby neboli prekážkou pre vykonávanie iných služieb Ľudovom dome. Uzatvorením nájomnej zmluvy medzi Obcou Klasov  a „KREATÍV“  ZSS Klasov je vytvorená jedna z podmienok na udelenie akreditácie Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR na vykonávanie sociálnej služby sociálna rehabilitácia podľa § 21 zákona  o sociálnych službách a špecializované sociálne poradenstvo.

Po udelení akreditácie na sociálnu rehabilitáciu a špecializované sociálne poradenstvo bude tento druh sociálnej služby zapísaný následne do zriaďovacej listiny ZSS.

 

Služba včasnej intervencie

Príchod dieťaťa na svet prináša pre každú rodinu začiatok neobyčajných dní…sú naplnené radosťou, obavami, citom, nehou a množstvom nezodpovedaných otázok. Obyčajní ľudia sa stávajú rodičmi neobyčajných detí, hľadajú k sebe cesty, spoznávajú sa a poznávajú svoje potreby. Ešte neobyčajnejšími sa stávajú dni , keď sa do rodiny narodí dieťa so zdravotným znevýhodnením.

Rodina so zdravotne znevýhodneným dieťaťom alebo  dieťaťom s rizikovým vývinom v ranom veku potrebuje najmä odbornú pomoc, podporu a odborné služby, ktoré predstavuje služba včasnej intervencie.

Nitriansky samosprávny kraj a odbor sociálnych vecí otvára 1. septembra 2017 Službu včasnej intervencie v „KREATÍV“ Zariadení sociálnych služieb v Klasove. Táto služba bude k poskytovaná rodinám z okresov Nitra, Levice, Zlaté Moravce a Nové Zámky.

Úlohou služby bude poskytovať pomoc a sociálne služby rodinám s deťmi  do siedmich rokov jeho veku. V rámci služby včasnej intervencie sa bude poskytovať  špecializované sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia , bude sa vykonávať stimulácia komplexného vývoja dieťaťa a preventívna aktivita, a to formou ambulantnej a terénnej služby v prirodzenom rodinnom prostredí. V rámci ambulantnej služby budú rodiny môcť využiť ponuku terapií priamo v zariadení, a to  bielu a tmavú multizmyslovú miestnosť- snoezelen, muzikoterapiu, arteterapiu, pohybovú a tanečnú terapiu , dramatoterapiu. Služba bude poskytovaná bezplatne.

Komplexný vývoj dieťaťa bude pod dohľadom multidisciplinárneho tímu odborníkov- sociálna pracovníčka, špeciálna pedagogička, fyzioterapeutka, psychologička, logopedička, sestra. Títo odborní pracovníci budú spolupracovať s pediatrami,  detskými psychiatrami, neurológmi, novorodeneckými oddeleniami a neonatológmi.

Včasná intervencia stavia na silách a schopnostiach členov rodiny. Snaží sa umožniť rodičom podporovať vývin dieťaťa tak, aby dokázalo čo najviac využiť svoje možnosti, schopnosti a predpoklady.

Služba včasnej intervencie je kolískou, je oporou pre všetky rodiny s deťmi, ktoré oporu potrebujú. Rodina  predstavuje silu, energiu v ktorej sa o jej silné stránky možno oprieť a slabé stránky je potrebné prijímať, rešpektovať a posilniť. Snahou služby včasnej intervencie je napomáhať rodine s deťmi naplniť a vzájomne zladiť ich potreby, ponúknuť rodinám partnerstvo a usilovať sa spoločne vytvárať podmienky pre vývin dieťaťa tak, aby sa včas posilňovali všetky oblasti jeho vývinu, aby každá rodina bola predovšetkým rodinou.
Služba včasnej intervencie vznikla pre rodinu, aby bola podporená v jej prirodzenom prostredí, preto sa pracuje hlavne v rodine, aby sa spolu s rodinou hľadali a objavovali odpovede na otázky neobyčajného rodičovstva, ktoré jej život prináša.

 

Systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016

Zmeny rámcových podmienok (finančná núdza, vyššia ponuka, zvyšujúce sa nároky klientov, zvyšujúce sa zákonné požiadavky, požiadavky združení, poisťovne a.i.) zapríčiňujú silnejúci tlak zainteresovaných strán, determinujúcej dokumentácie a konkurencie. Na jednej strane musia byť sprostredkované a brané na vedomie očakávania a požiadavky zriaďovateľa, klientov a ich rodinných príslušníkov a na druhej strane musia byť tieto potreby pre klientov práve tak ako pre zriaďovateľa a poskytovateľa realizované ako primerane harmonizované, bezpečné, hospodárne a v sociálnom sektore predovšetkým ľudské.

K splneniu požiadaviek napomáhajú procesne orientované, výkonno-účinné a efektívne systémy manažérstva kvality, ktoré vedú k:

 • zvyšovaniu spokojnosti klientov a iných zainteresovaných strán,
 • kontinuálnemu zlepšovaniu kvality.

Riadenie a zabezpečenie kvality realizujeme prostredníctvom vybraných zásad riadenia kvality a nástrojov pre zabezpečenie kvality, za účelom zlepšovania účinnosti zavedeného systému implementácie podmienok kvality a zvýšenia spokojnosti klientov.

Využívame nasledovné zásady riadenia kvality:

 1. Zameranie sa na klienta
 2. Vodcovstvo
 3. Angažovanosť ľudí
 4. Procesný prístup
 5. Systémový prístup k manažérstvu
 6. Trvalé zlepšovanie
 7. Rozhodovanie na základe faktov
 8. Vzájomné výhodné vzťahy s dodávateľmi

Nakoľko je v súčasnosti daná aj legislatívna požiadavka pre plnenie podmienok kvality v sociálnych službách zákonom o sociálnych službách, rozhodli sme sa implementovať štandardizovaný systém kontroly a riadenia kvality. Preto sa v rámci normy ISO 9001: 20016 snažíme:

 • zistiť a analyzovať požiadavky klientov a iných zainteresovaných strán a tie položiť do stredu našej pozornosti,
 • neustále rozvíjať povedomie kvality vedúcich pracovníkov a ďalšieho personálu,
 • zvládnuť faktory financií a času.

To znamená, že pracujeme s orientáciou na ciele a procesy organizácie. Norma ISO nám ponúka rámec konania, s pomocou ktorého môžu byť trvalo napĺňané príslušné požiadavky klientov, ostatných zainteresovaných strán, legislatívy a odborných postupov.

Využitie systému manažérstva kvality sa prejavuje v spokojnosti klientov, v stabilite a pocite istoty, vo vyššej samostatnosti a kompetenciách pracovníkov, ziskom na dobrom mene organizácie a v stabilite na trhu služieb.

 

Politika kvality

Prostredníctvom poskytovaných služieb vytvárať komplexný program sociálnych služieb vychádzajúcich zo sociálneho a zdravotného stavu a špecifických i individuálnych potrieb prijímateľa sociálnej služby. Všetci spoločne vytvárame jeden tím, ktorému záleží na poskytovaní kvalitnej služby a naďalej pracujeme na zvyšovaní kvality zlepšovaním zavedeného systému manažérstva kvality.

 

Vízia

Pracovníci svojou profesionálnou prácou zbližujú, spájajú znevýhodnených PSS s komunitou obce na základe špecifických potrieb s individuálnym prístupom.

 

Poslanie

      Poslaním „KREATÍV“ Zariadenia sociálnych služieb Klasov, je podľa §12 Zákona o sociálnych službách poskytovať sociálne služby  na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú

 •  Rehabilitačné stredisko
 •   Domov sociálnych služieb
 •   Špecializované zariadenie
 •  Služba včasnej intervencie

ako súčasť verejnej politiky sociálnych služieb Nitrianskeho samosprávneho kraja.

 

Ciele kvality

Cieľ

Obsah

Obdobie

Cieľ 1

Zvýšiť počet prijímateľov SS poskytovanej zdravotnej starostlivosti v rámci úhrady ZP o 10

2020

Cieľ 2

Rozšíriť priestory alternatívnych terapií a vzdelávania prístavbou kontajnerov a tým zvýšiť kvalitu bývania

2020/2021

Cieľ 3

Uzatvorenie schodiska  na poschodí  obstaraním plastovej deliacej steny s dverami – oddelenie zdravotné a oddelenie celoživotného vzdelávania

2020

Cieľ 4

Vypracovať a realizovať projekt ÚPSVaR z OP Ľudské zdroje na zabezpečenie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby pre  4 uchádzačov o zamestnanie

2020/2021

Cieľ 5

Zakúpenie vonkajších bazénov pre jednotlivé oddelenia

2020

Cieľ 6

Zakúpenie jedálenských stolov a stoličiek pre klientov zdravotného oddelenia pre praktické pokračovanie výcviku v podporného stravovania

2020

Cieľ 7

Zakúpiť vaňu so zdvíhacím zariadením pre klientov oddelenia čiastočne imobilných klientov

2020/2021

Cieľ 8

Upraviť okolie a vybudovať prístupový bezbariérový chodník k altánku a obstarať lavičky

2020

     
     
     
     
     
     
     

Hodnoty organizácie

 

K R E A T Í V N O S Ť                                                       

R A C O V I T O S Ť

E M P A T I A

P R A V D O V R A V N O S Ť

Č E S T N O S Ť

T Í M O V O S Ť

Z O D P O V E D N O S Ť