Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rehabilitačné stredisko

Rehabilitačné stredisko pri „KREATÍV“,  ZSS Klasov

 

SOCIÁLNA REHABILITÁCIA

 

Postupy a pravidlá na dosiahnutie účelu a odborného zamerania pri poskytovaní sociálnej služby

 

 1. Sociálna rehabilitácia
 2. Ciele, metódy, prostriedky, formy, miesto a čas, postup sociálnej rehabilitácie
 3. Personálne zabezpečenie
 4. Čo sa poskytuje v rámci sociálnej rehabilitácie pre PSS
 5. Dokumentácia

 

 1. Sociálna rehabilitácia

Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností, alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, a pri základných sociálnych aktivitách.

 

 1. Ciele, metódy, prostriedky, formy, miesto a čas, postup sociálnej rehabilitácie

Cieľom sociálnej rehabilitácie prijímateľov sociálnej služby (PSS) je rozvoj sociálnych kompetencií, t.j. obnova sociálnych a pracovných zručností, získanie schopností stratených či oslabených postihnutím. Sociálna rehabilitácia prijímateľov sociálnej služby sa poskytuje prostredníctvom nasledovných aktivít:

- komunita – komunikácia v skupine, vyjadrenie svojich názorov, spokojnosti či nespokojnosti a aktivitami. Komunita navodzuje pocit bezpečného a známeho prostredia pomáha PSS zlepšovať svoje komunikačné schopnosti, ktoré sú vplyvom postihnutia zhoršené.

-arteterapia – ide o vyjadrenie myšlienok neverbálnymi cestami, vyjadrenie pocitov a celkovo svojej kreativity prostredníctvom výtvarného, či iných druhov umenia. Dôležité je tiež precvičovanie jemnej motoriky.

- biblioterapia – práca s textom, reprodukcia, cvičenie pamäti

- muzikoterapia – relaxačné techniky, ktoré uvoľňujú napätie, zlepšujú náladu

canisterapia – pozitívne pôsobenie psa na zdravie človeka

pamätové cvičenia – vplyv na rozvoj kognitívnych funkcií – pamäť, myslenie a udržanie pozornosti

relaxačná terapia – rozvoj osobnosti a zvýšenie sebavedomia

- bazálna stimulácia – výrazne podporuje kvalitu života klientov s nezvratnými zmenami telesného a duševného stavu, podporuje vnímanie a mobilizácie schopností klientov

reminiscenčná terapia – aktivizačná a validačná liečba, ktorá využíva zachovanú dlhodobú pamäť klienta a cez jeho vybaviteľné spomienky ho aktivizuje

aromaterapia – liečenie prostredníctvom vôní – striedame povzbudivé, upokojujúce a tíšiace arómy

fytoterapia – bylinná terapia vlastnoručne nazbieraných rastlín

socializačná dielňa Patchwork Atelier- pestujú sa pracovné návyky, kolektívna práca, pásová práca (zastupiteľnosť každého výrobného úkonu), vytrvalosť, ochota zapájať sa do zmysluplných činností, trénujú sa kroky k osamostatňovaniu PSS až po jeho úplné začlenenie sa do marginálnej spoločnosti.

-ošetrovateľská rehabilitáciadelegované sestry poskytujú ošetrovateľskú liečebnú telesnú výchovu (LTV), fyzikálnu terapiu za účelom zachovania optimálneho stavu PSS. Cieľom je zabezpečiť čo najlepšiu kvalitu prežívania v našom zariadení.

 

Samotná sociálna rehabilitácia, teda rehabilitovanie zručností PSS sa realizuje viacerými spôsobmi. Jedným z nich je práca v stolárskej dielni. Jedná sa jednak o obnovu či rozvoj jemnej motoriky, nácvik pracovnej činnosti, prejavenie kreativity, osvojenie si nových zručností.

 

Prostriedky sociálnej rehabilitácie – sebestačnosť, mobilita (schopnosť presunov), lokomócia (schopnosť chôdze, schody, schopnosť nastupovať a vystupovať z vozidiel hromadnej dopravy), komunikácia, sociálna adaptabilita. Testovať a klasifikovať jednotlivé položky je potrebné robiť opakovane a dosiahnuté výsledky porovnávať.

 

Formy sociálnej rehabilitácie – skupinové a individuálne

 

Miesto – práca sociálneho pracovníka a pracovného terapeuta vo vytvorenej miestnosti v Socializačnej dielni a DSS, resp. v areáli zariadenia, vonkajší areál zariadenia je sprístupnený vhodným životným prostredím z hľadiska architektonických bariér, priestorovej orientácie a možnosti spoločenskej komunikácie.

 

Časovo sociálna rehabilitácia nie je ohraničená. Realizuje sa v priebehu pracovného dňa od 8:00- 15:00 hod.

 

Pri každej činnosti je potrebné dodržiavať pravidlá bezpečnosti.

 

 1. Personálne zabezpečenie

Odbornú činnosť Sociálna rehabilitácia vykonávajú sociálni pracovníci, kľúčoví pracovníci, delegovaný ošetrovateľský personál a pracovní terapeuti. Pri vykonávaní voľnočasových aktivít mimo areálu zariadenia a ak si to vyžaduje zdravotný stav PSS je potrebné zabezpečenie ošetrovateľskej starostlivosti.

 

 1. Čo sa poskytuje PSS v rámci sociálnej rehabilitácie

V zmysle zákona o sociálnych službách je možné poskytovať v ZSS v rámci sociálnej rehabilitácie odbornú činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti, aktivizovanie schopností a posilňovanie návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách. Ďalej je sociálna rehabilitácia chápaná aj ako nácvik používania pomôcky, nácvik prác v domácnosti, nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu, sociálna komunikácia.

 

Sociálny pracovník a pracovný terapeut pri práci s PSS potrebuje najmä:

 

rozvíjať komunikačné zručnosti – hovoriť k veci, obsahovo zrozumiteľne, pragmaticky, vytvoriť primeraný očný kontakt, ovládnuť nevhodné prejavy verbálnej i neverbálnej komunikácie

rozvíjať základné sociálne zručnosti – počúvať iných, poradiť, nadviazať rozhovor, vyjadriť názov, požiadať o pomoc, ospravedlniť sa prijať chybu, uvedomiť si chybu, byť k sebe kritický

podávať informácie PSS o ich právach a povinnostiach, o možnostiach využitia voľného času, informácie o verejnej doprave, informácie o rozmanitých formách správania, ktoré si PSS nevedia spontánne osvojiť

 

 1. Dokumentácia

Celoročné plány sociálnej rehabilitácie – vypracováva na základe plánu kultúrno-záujmovej činnosti sociálny pracovník, pracovný terapeut a vedúci zdravotného úseku ZSS.

Celoročné hodnotenie sociálnej rehabilitácie – na základe individuálneho plánu (IP) vypracováva sociálny pracovník, pracovný terapeut, vedúci zdravotného úseku ZSS.

 

 

 

Rehabilitačné stredisko pri „KREATÍV“,  ZSS Klasov

 

ERGOTERAPIA  z pohľadu sociálnej rehabilitácie

 

 1. Ergoterapia
 2. Ciele, metódy, prostriedky, formy, miesto a čas pracovnej terapie
 3. Stanovenie ergo -programu
 4. Priestorové a materiálové zabezpečenie pracovnej terapie
 5. Personálne zabezpečenie
 6. Dokumentácia

 

 1. Ergoterapia – pracovná terapia

 

Ergoterapia – pracovná terapia je odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností a jej začlenenia do spoločnosti.

 

 1. Ciele, metódy, prostriedky, formy, miesto a čas pracovnej terapie

 

Cieľom ergoterapie a pracovnej terapie je vzbudiť záujem klientov o pracovné činnosti, vhodne ich motivovať k rôznym druhom práce, aby tak boli uspokojené základné potreby PSS, vzbudiť v ňom pocit užitočnosti a zodpovednosti za svoju odvedenú pracovnú činnosť.

 

Metódy egroterapie, pracovnej terapie

 

 cvičenie, nácvik, precvičovanie, tréning, inštruktáž, názorná ukážka, individuálny prístup, fázovanie – krokovanie pracovných činností.

 

Prostriedky pracovnej terapie (PT) – sebaobsluha, domáce práce, pracovná činnosť s odborným zameraním (pestovanie, práca v záhradke, výroba vlastných výrobkov z rôznych materiálov).

 

Formy – individuálne, skupinové

 

Miesto – práca na oddelení, v terapeutickej dielni, na pozemku, vonkajší areál zariadenia.

 

Časové rozdelenie činností v rámci pracovnej terapie s nasledovným postupom realizácie PT:

 

6,30 – 9,00 hod.

upevňovanie a nácvik sebaobslužných činností pri hygiene, stravovaní, úprave obytných priestorov

 

9,00 – 15,00 hod.

práca so skupinou v priestoroch podľa zamerania pracovných činností. Dôležitý je individuálny prístup pri zadeľovaní pracovných činností a fázovanie pri pracovných postupoch s prestávkami na stravovanie, oddych a relaxáciu.

 

15,00 – 20,00 hod

 upevňovanie a nácvik sebaobslužných činností pri hygiene, stravovaní, úprava domáceho prostredia, realizovanie záujmovej činnosti, voľnočasové aktivity.

 

 

Pri každej činnosti sa potrebné dodržiavať pravidlá bezpečnosti pri práci.

Pri prácach, ktoré sa vykonávajú v rámci PT (práce na strojoch) sú pravidlá bezpečnosti upravené návodmi a pracovnými postupmi odporúčaným výrobcom.

 

Stanovenie ergo programu – postup

 

Skupinové ergo programy v závislosti od charakteru činnosti a zamerania dielne, pracoviska, zhodnotenia veku a druh postihnutia PSS, ich záujmov a potrieb stanovujú sociálna pracovníčka a pracovná terapeutka. V rámci skupiny pracovný terapeut v spolupráci s PSS vypracuje IP z oblasti sebaobsluhy, pracovnej terapie s konkrétnym cieľom a so záznamom o realizácii plánovaných cieľov. Plnenie cieľa pravidelne v intervaloch (1x polročne ) vyhodnocuje.

Celkové hodnotenie IP, skupinových plánov PT sa vykonáva 1x ročne, vždy ku koncu kalendárneho roku. Pri splnení cieľa sa vytvorí nový cieľ, alebo podľa potreby sa môžu robiť aj korekcie plánu.

Výsledky činností skupín, individuálnych programov sú súčasťou celoročného hodnotenia pracovnej terapie v DSS. Pracovnú terapiu PSS vykonáva dobrovoľne a pod vedením sociálneho pracovníka a pracovného terapeuta, ktorý zodpovedá za jeho bezpečnosť počas pracovnej terapie. Sociálny pracovník a pracovný terapeut eviduje v dennom zošite voľnočasových aktivít (dátum, druh zvolenej aktivity, počet PSS a čas).

 

 

Priestorové a materiálové zabezpečenie pracovnej terapie.

 

Dielňu a priestory na výkon pracovnej terapie zabezpečuje ZSS. Pri predaji vyrobeného výrobku (na rôznych výstavách), si dielňa za získané financie nakupuje spotrebný materiál pre svoju potrebu a časť použije na vecné odmeny PSS, ktorí sa podieľali na zhotovení výrobku.

O predaji a následných výdavkoch na materiál a vecné odmeny si pracovný terapeut vedie pomocnú evidenciu.

 

Personálne zabezpečenie

 

Pracovnú terapiu vykonáva pracovný terapeut, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na uvedenú činnosť.