Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

„BLIŽŠIE KU KOMUNITE“

Dátum: 28.05.2016
Autor: Dušana Vaškovičová

Komunitné centrum ako priestor pre sociálne služby v súčinnosti

„KREATÍVU“ ZSS Klasov a obce Klasov

Komunitné centrum ako priestor pre sociálne služby v súčinnosti

„KREATÍVU“ ZSS Klasov a obce Klasov

 

V našom zariadení  prechádzame na komunitný systém poskytovania sociálnych služieb.

Obec Klasov s podporou miestnych autorít zohľadnila lokálne potreby obce na základe analýzy stavu miestnej komunity, požiadaviek, očakávaní, sociologických a demografických údajov. V rámci komunitného plánu obce vychádzajúc z Národných priorít rozvoja sociálnych služieb vytvorila v novo zrekonštruovanej budove priestory pre poskytovanie rôznorodých služieb občanom obce.  V rámci budovy poskytol Obecný úrad Klasov ZSS „KREATÍVU“ vyhovujúce priestory pre poskytovanie sociálnych služieb.

Takto vzniká príležitosť prostredníctvom „Komunitného centra“ poskytovať nové  rozširujúce sociálne služby aj pre osoby, ktoré sú v súčasnosti PSS v ZSS a príslušníkom miestnej komunity. Za komunitné služby v predloženej stratégii pokladáme poskytovanie súboru vzájomne prepojených a koordinovaných služieb v územne ohraničenej komunite obce a blízkeho okolia. Prenajímané priestory maximálne zodpovedajú požiadavkám na poskytovanie takéhoto typu sociálnych služieb. Prostredie vytvára dojem domova, bezpečia a súkromia. Ponúka nové možnosti služieb občanom v oblasti športu, kultúry, umenia, občerstvenie, sociálnu rehabilitáciu, priestory pre kluby svojpomocných skupín a iné.

Paralelným zámerom je pilotne overiť postup prechodu z inštitucionálnej starostlivosti v ZSS na komplex podporných verejných služieb komunitného charakteru v závislosti od individuálnych potrieb obyvateľov v tomto zariadení, so zohľadnením potrieb ostatných odkázaných obyvateľov obce v Klasove a blízkom okolí.

Je to proces dlhodobej a zásadnej zmeny v systéme poskytovania sociálnych služieb. Sociálni pracovníci, sestry a ostatní profesionáli s príslušnou kvalifikáciou v danom odbore, sú stotožnení a odborne pripravení na zmenu paradigmy poskytovania sociálnych služieb v ZSS „KREATÍV“. Zodpovedne pripravujú prijímateľov sociálnych služieb na poskytovanie takýchto alternatívnych, suplementárnych sociálnych služieb a zážitkového vzdelávania.

„Komunitné centrum“ postupne a plynule vyplní doteraz prázdne miesto v programovej štruktúre koncepčného smerovania sociálnych služieb v obci Klasov a ZSS „KREATÍV“, a tak aktuálne bude reagovať na potreby všetkých členov miestnej komunity.

 

Činnosť v komunitnom centre bude pozostávať z dvoch fáz.

 

V prvej fáze budeme poskytovať sociálnu a voľnočasovú  rehabilitáciu pre našich klientov.

V rámci sociálnej rehabilitácie sa bude poskytovať nasledovná sociálno- terapeutická práca:

  • Komunita -  komunikácia v skupine, vyjadrenie svojich názorov, rozvoj komunikačných zručností, poskytnutie pocitu bezpečia.
  • Arteterapia – poskytne priestor pre vyjadrenie myšlienok, pocitov a kreativity klientov cez výtvarný či iný druh umenia. Ide aj o nepriame pôsobenie na precvičovanie jemnej motoriky.
  • Ergoterapia - za účelom osvojenia si pracovných návykov a zručností pri vykonávaní pracovných aktivít, na účel obnovy, udržania alebo rozvoja fyzických, mentálnych a pracovných schopností klientov.
  • Ergoterapeutické dielne – košikárska, tkáčska, dielňa dekupáže, tvorba z dreva, maľovanie na hodváb, ručné práce.

 

  • Tréning zručností profesijnej činnosti/ profesie čašník – kaviarenská obsluha.

 

 

Voľnočasová rehabilitácia – záujmové činnosti budú zahŕňať formy individuálnej a skupinovej práce s klientmi.

K individuálnej forme záujmových činností budú patriť rozhovory, individuálna príprava klientov  na kultúrne podujatia, individuálna práca s literatúrou, oddychovo-relaxačná činnosť (počúvanie hudby, sledovanie masmédií).

Skupinová forma záujmovej činnosti ponúkne prednášky s výchovným zameraním, besedy s neobmedzenou tematikou, návšteva obecnej knižnice a izby ľudových tradícií, rôzne hry a súťaže a taktiež vychádzky do bližšieho okolia. Záujmové činnosti sa budú plánovať aj podľa záujmu klientov.

 

Cieľom činnosti  prvej fázy v komunitnom centre je podporiť samostatnosť, nezávislosť, sebestačnosť klientov rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe a pri základných sociálnych aktivitách. Zvýšiť mieru nezávislého života klienta, a to v rovnosti príležitostí, občianskych práv a plnej účasti na spoločenskom živote klienta.

 

V druhej fáze sa bude poskytovať:

špecializované sociálne poradenstvo ako samostatná činnosť po získaní akreditácie MPSVR SR v súčinnosti s § 88 ods.1. zákona č. 485/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a po zápise v Registri poskytovateľov sociálnych služieb. Špecializované sociálne  poradenstvo  je zamerané na zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, a poskytnutie im konkrétnej pomoci. § 19 ods. 3 zákona č. 485/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

služba včasnej intervencie pre dieťa do siedmych rokov jeho veku po zápise v Registri poskytovateľov sociálnych služieb v súlade s § 63 a 64 zákona č. 485/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Služba včasnej intervencie je poskytnutie sociálnej služby podľa § 33 zákona č. 485/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

- sociálna rehabilitácia na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách s maximálnym využitím prirodzených zdrojov v rodine a komunite. § 21 ods.1 zákona č. 485/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

- voľnočasová rehabilitácia – záujmové činnosti budú zahŕňať formy individuálnej a skupinovej práce s klientmi nášho zariadenia a  občanmi NSK – osoby so zdravotným postihnutím a osoby odkázané na sociálnu službu, ktoré nie sú umiestnené v pobytových zariadeniach a širšia komunita obce a blízkeho okolia.

K individuálnej forme záujmových činností budú patriť rozhovory, individuálna príprava klientov na kultúrne podujatia, individuálna práca s literatúrou, oddychovo-relaxačná činnosť (počúvanie hudby, sledovanie masmédií).

Skupinová forma záujmovej činnosti ponúkne prednášky s výchovným zameraním, besedy s neobmedzenou tematikou, návštevu obecnej knižnice, biblioterapiu, rôzne hry a súťaže a taktiež vychádzky do bližšieho okolia.

Cieľom činnosti druhej fázy v komunitnom centre je vytvoriť a zabezpečiť podmienky pre nezávislý a slobodný život všetkých občanov odkázaných na pomoc spoločnosti v prirodzenom sociálnom prostredí miestnej komunity s dostupnou a koordinovanou sieťou verejných služieb rešpektujúc princípy ľudských práv s podporou odborníkov - profesionálov, členov rodiny, študentov, dobrovoľníkov.

Súčasťou Komunitného centra bude aj kaviarnička, toho času je aktuálne podaný projekt cez Nitriansku komunitnú nadáciu pod názvom „Kaviarnička nás spája“.

 

 

Nové druhy terapií v zariadení

 

V súvislosti s uvedenými a zavádzanými zmenami v programovej štruktúre koncepčného smerovania sociálnych služieb ponúkame nové druhy terapií v zariadení: muzikoterapiu, arteterapiu, terapiu hrou, terapiu pohybom, Snoezelen - terapiu v multizmyslovej miestnosti a celoživotné vzdelávanie. 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.