Nie je bohatý ten, kto veľa vlastní, ale kto veľa dáva; ten, kto je schopný darovať seba samého.

Ochrana osobných údajov

 Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov sú vydané v zmysle článku 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb (zamestnancov, prijímateľov sociálnych služieb, záujemcov a žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby a pod.)  v informačných systémoch  „KREATÍV“ Zariadenie sociálnych služieb Klasov (ďalej „zariadenie“) na určených právnych základoch. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené. Pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb  zariadenie dodržiava zásadu zákonnosti (články 6 a 9 Nariadenia).

Práva dotknutých  osôb, osobné údaje  ktorých sú spracúvané v informačných systémoch zariadenia pre konkrétne vymedzené účely:

1)     právo na prístup k osobným údajom – dotknutá osoba má právo získať:

a)     potvrdenie, že sa jej osobné údaje spracúvajú

b)     prístup k jej osobným údajom, ktoré sa spracúvajú

c)     ďalšie informácie v rozsahu  účelu spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom automatizovanom spracúvaní, príp. o následkoch takéhoto spracúvania, doby  uchovávania osobných údajov.

Zariadenie má právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom

2)     právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov

3)     právo na výmaz  (právo byť zabudnutý), ak údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli  získané a spracúvané; pri odvolaní súhlasu na spracúvanie osobných údajov na účel, na ktorý boli spracúvané a neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie; pri nezákonnom spracúvaní; pri získavaní osobných údajov v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti

4)     právo na obmedzenie spracúvania  možno uplatniť, ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, ak prevádzkovateľ spracúva údaje protizákonne a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje   na účely spracúvania ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov alebo  ak je spracovanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo nevyhnutne na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa (okrem prípadov keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby

5)     právo na prenosnosť, t.j. získať tie údaje, ktoré sa dotknutej osoby týkajú a preniesť ich bez obmedzení k ďalšiemu prevádzkovateľovi  bez toho, aby jej v tom zariadenie nejakým spôsobom bránilo v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo nevyhnutne na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa

6)     právo namietať proti spracúvaniu  osobných údajov  okrem prípadov, kedy je toto spracúvanie nevyhnutné z dôvodu verejného  záujmu a taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov zariadenia, okrem prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy dotknutej osoby alebo základné práva a slobody.

Práva si môžu dotknuté osoby  uplatniť písomne alebo elektronicky.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov  SR, ak sa domnieva,  že spracúvanie jej osobných údajov je v rozpore s Nariadením alebo zákonom o ochrane osobných údajov.

„KREATÍV“ Zariadenie sociálnych služieb Klasov prijalo ako prevádzkovateľ informačného systému všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany osobných údajov dotknutých osôb s cieľom v čo najväčšej možnej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a pod.

V prípade,  ak zariadenie poruší ochranu osobných údajov, ktoré spracováva spôsobom, ktorý pravdepodobne povedie k vysokému riziku pri ochrane práv a slobôd, bez zbytočného odkladu túto skutočnosť oznámi dotknutým osobám.

Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou,  nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou osobných údajov dotknutých osôb vrátane uplatnenia ich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov je možné  kontaktovať zariadenie na adrese: „KREATÍV“ Zariadenie sociálnych služieb Klasov 287, 951 53,  na mailovej  adrese kreativklasov(a)kreativklasov(.)sk  a na tel. číslach:  037/7883025, 037/7883014,  alebo sa  obrátiť   na  externú  zodpovednú  osobu:  ITAK s.r.o., Baštová 38, 945 01 Komárno, tel. 00421 905223001, e-mail: itaksro(a)gmail(.)com.

Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov patri medzi základné práva. V článku 8 ods. I Charty základných ľudských práv Európskej únie a v článku l6 ods. I Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa stanovuje, že každý má právo na ochranu osobných údajov  ktoré sa ho tykajú.

 „KREATÍV“ ZSS Klasov týmto informuje o:

1. Spracovaní osobných údajov

2. Zásadách používania cookies

 

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

,,KREATÍV" Zariadenie sociálnych služieb Klasov sa pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb riadi zásadami:

Zákonnosti - Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.

Obmedzenia účelu - Osobné údaje sa môžu získavať' len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlúčiteľný s týmto účelom; ďalšie spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je v súlade s osobitným predpisom a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa §78 ods. 8, sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom.

Minimalizácie osobných údajov - Spracované osobné údaje musia byť primerané. relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.

Správnosti - Spracúvané osobné údaje musia byt' správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.

Minimalizácie uchovávania - Osobné údaje musia byt' uchovávané vo forme, ktorá umožňuie identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú, osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu, 8) a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa §78 ods. 8.

Integrity a dôvernosti - osobné údaje musia byt' spracúvané spôsobom. ktorý prostrednictvom primeraných technických i organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonnýrn spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

Zodpovednosti – Prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.

Zákonnosti – „KREATÍV“ Zariadenie sociálnych služieb Klasov informuje, že v zmysle zákona o ochrane osobných údajov s účinnosťou od 25.05.2018 je spracúvanie osobných údajov zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z týchto právnych základov:

a)      dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracovaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,

b)      spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorenim zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,

c)      spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodne  zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,  

d)      spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby, alebo inej fyzickej osoby, 

e)      spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo

f)       spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov  orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh.

Právny základ pre spracúvanie osobných údajov podľa písmena c) a e) musí byť stanovený zákonom, osobitným predpisom alebo  medzinárodnou zmluvou ktorou je Slovenská republika viazaná. Osobitný zákon musí ustanovovať účel spracovania osobných údajov, kategóriu dotknutých osôb a zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov. Spracované osobné údaje na základe osobitného zákona možno z informačného systému poskytnúť, preniesť alebo zverejniť len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania alebo účel zverejňovania, zoznam spracúvaných osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktoré možno poskytnúť alebo zverejniť, prípadne tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú.

Ak spracúvanie osobných údajov na iný účel ako na účel, na ktorý boli osobné údaje získané nie je založené na súhlase dotknutej osoby alebo na osobitnom predpise, prevádzkovateľ na zistenie toho či je spracúvanie osobných údajov na iný účel zlúčiteľné s účelom na ktorý boli osobné údaje pôvodne získané okrem iného musí zohľadniť:

a) akúkoľvek súvislosť medzi účelom, na ktorý sa osobné údaje pôvodne získali a účelom zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných údajov

b) okolnosti, za akých sa osobné údaje získali, najmä okolnosti týkajúce sa vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom

c) povahu osobných údajov, najmä či sa spracúvajú osobitné kategórie osobných údajov podľa §16 alebo osobné údaje týkajúce sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku podľa §17

d) možné následky zamyšľaného ďalšieho  spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu a

e) existenciu primeraných záruk, ktoré môžu zahŕňať šifrovanie alebo pseudonymizáciu.

 

Podmienky poskytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov

a) Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, prevádzkovateľ je povinný kedykoľvek vedieť preukázať, že dotknutá osoba poskytla súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

b) Ak prevádzkovateľ žiada o udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov dotknutú  osobu, tento súhlas musí byt' odlíšený od iných skutočností a musí byť vyjadrený  jasne a v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej  forme.

c) Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byt' dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila.

d) Pri posudzovaní, či bol súhlas poskytnutý slobodne, sa zohľadní najmä skutočnosť, či sa plnenie zmluvy vrátane poskytnutia služby podmieňuje súhlasom so spracovaním osobných údajov, ktorý nie je na plnenie tejto zmluvy nevyhnutný.

Zodpovedná osoba určená a poverená prevádzkovateľom „KREATÍV“ ZSS Klasov, na ktorú sa možno  obrátiť v prípade otázok o ochrane osobných údajov: ITAK s.r.o., kontakt: itaksro(a)gmail(.)com

 

ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

Táto webová stránka používa cookies. ktoré pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Používaním našich stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookie. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača.

Čo sú cookies? Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartfón alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory ,,cookie", ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Prečo používame cookies? Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a skvalitňovať naše služby,  prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Na našich stránkach nájdete dočasné i trvalé súbory cookie. Dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú vo vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie  ponechávame, závisí od typu súborov cookie. Tým, že používame súbory cookies, nedochádza k porušovaniu zákona o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje, ani ich neposkytujeme sprostredkovateľom resp. tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním tejto našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača.

Ak užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, našu webovú stránku nenavštevuje alebo súbory  cookies aktívne vymaže alebo zablokuje. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, našu stránku budete môcť naďalej  navštíviť', avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne. Súbory cookies sa ukladajú do počítača užívateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám. Súbory cookies používame na zvýšenie efektivity vašich návštev na našej webovej stránke. Súbory cookies používame na účely zapamätania predvolieb prehľadávania a to napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb atď., čo nám umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou stránkou a zhromažďovanie analytických informácii, a to napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke. Cookies nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní našej webovej stránky. V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme vaše osobné údaje a informácie. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri ďalšej návšteve webovej stránky.

Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies:. Nevyhnutné súbory cookie sú nevyhnutne potrebné na základné fungovanie našej webovej stránky. Tieto súbory cookie umožňujú navigáciu na stránke a používanie požadovaných funkcií, napríklad prístup k zabezpečeným oblastiam stránky. Bez týchto súborov cookie by sme nemohli poskytovať služby, ktoré umožňujú tejto  stránke fungovať. Súbory cookie výkonu zhromažďujú anonymné informácie o tom, ako používatelia využívali  našu stránku.

Z týchto súborov cookie sa dozvieme. ako používatelia reagujú na stránku poskytnutím informácií o tom, aké oblasti navštívili,  aký čas na našej stránke strávili a či sa pri tom vyskytujú nejaké problémy, napríklad chybové hlásenia. Tieto informácie nám pomáhajú vylepšovať' výkonnosť našej stránky. Súbory funkčnosti cookie vylepšujú fungovanie stránky. Tieto súbory cookie si môžu pamätať, napríklad informácie ako používateľské meno, jazyk alebo preferovanú polohu.

Súbory cookie sa môžu používať na poskytovanie požadovaných služieb, ako sú sledovanie videa, komentovanie blogu alebo interakcia so službami tretích strán, ako sú funkcie sociálnych médií. Vďaka zapamätaniu si vašich volieb môže stránka poskytovať vylepšené a osobnejšie služby.

Zmenou nastavení vo vašom webovom prehliadači môžete stanoviť, že vám bude ponúknutá možnost', že vás prehliadač upozorni na to, kedy budú cookies uložené na váš počítač. Zmenou nastavenia môžete tak isto určiť, že váš prehliadač nebude prijímať cookies z tejto webovej stránky. Ak váš prehliadač nebude prijímať cookies s tejto webovej stránky, nemusí mať pristup, alebo nebude môcť využívať všetky funkcie weboveJ stránky. Ohľadom používania cookies, nás môžete kontaktovať elektronicky na našej emailovej adrese uvedenej na tejto webovei stránke.

Ako kontrolovať súbory cookie? Ponuka prevažnej časti prehliadačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení, napr. povolenie súborov cookie, prezeranie súborov cookie, zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookie atd'. Ďalšie informácie o správe súborov môžete nájsť na tejto adrese: https://www.aboutcookies.org/  

 

 
Copyright © 2011 "KREATÍV", Zariadenie sociálnych služieb  |  Klasov Hlavná 287 951 53 Klasov


Stránku vytvoril a prevádzkuje EWORKS.sk - tvorba www stránok