Nie je bohatý ten, kto veľa vlastní, ale kto veľa dáva; ten, kto je schopný darovať seba samého.

Elokované pracovisko- Spojená škola internátna, Červeňová 42, Nitra

 Elokované pracovisko- Spojená škola internátna, Červeňova 42, Nitra

 

„KREATÍV“ ZSS Klasov pre školopovinných PSS zabezpečuje vzdelávanie  Spojenou školou internátnou a praktickou školou, Červeňova 42, Nitra. V jednej  alokovanej triede sa vzdelávajú deti- žiaci Špeciálnej základnej školy vo variante C a v dvoch triedach prebieha výučba Praktickej školy.

Individuálna edukácia vychádza z individuálnych vzdelávacích plánov a  zameriava sa  na rozvoj sebaobsluhy, komunikácie, motoriky, sociálneho správania a sociálnych zručností prijímateľa.

Cieľ vzdelávania :

  • Rozvoj osobnosti žiaka po fyzickej a psychickej stránke a kompenzácia nedostatkov, vedúca k príprave žiaka na praktický život.
  • Rozvoj rozumovej, zmyslovej, emocionálnej a vôľovej stránky, budovanie a formovanie charakteru dieťaťa.
  • Získanie základov trívia, t.j čítania, písania, počítania ( v novom ponímaní rozvoja grafických zručností, komunikačných schopností a numerického základu a operácií) dopĺňa osvojenie si spoločenských a pracovných návykov

 

Podrobnejšie informácie k jednotlivým  formám vzdelávania možno nachádzať  po rozkliknutí vo vedľajšom menu, vertikálne vľavo.

 

Copyright © 2011 "KREATÍV", Zariadenie sociálnych služieb  |  Klasov Hlavná 287 951 53 Klasov


Stránku vytvoril a prevádzkuje EWORKS.sk - tvorba www stránok