Nie je bohatý ten, kto veľa vlastní, ale kto veľa dáva; ten, kto je schopný darovať seba samého.

Aktuálne info

 "KREATÍV" Zariadenie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraje zaviedlo a používa systém manažérstva kvality v oblasti:

 

 Poskytovanie sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu, ktorou je poskytovanie sociálnej slžby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby  a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.

 


 

 

OZNAM

Možnosť darovania starých vyradených počítačov a notebookov.

Naši prijímatelia sociálnych služieb s radosťou privítajú každé počítačové zariadenie prostredníctvom, ktorého majú šancu rozvíjať svoju počítačovú gramotnosť.

Budúcim sponzorom vopred Ďakujeme.


SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE

 

Príchod dieťaťa na svet prináša pre každú rodinu začiatok neobyčajných dní…sú naplnené radosťou, obavami, citom, nehou a množstvom nezodpovedaných otázok. Obyčajní ľudia sa stávajú rodičmi neobyčajných detí, hľadajú k sebe cesty, spoznávajú sa a poznávajú svoje potreby. Ešte neobyčajnejšími sa stávajú dni , keď sa do rodiny narodí dieťa so zdravotným znevýhodnením.

 

Nitriansky samosprávny kraj a odbor sociálnych vecí slávnostne otvoril 1. septembra 2017 Službu včasnej intervencie aj u nás v  „KREATÍV“ Zariadení sociálnych služieb v Klasove. Služba je poskytovaná rodinám z okresov Nitra, Levice, Zlaté Moravce a Nové Zámky.

Úlohou služby je poskytovať pomoc a sociálne služby rodinám s deťmi  do siedmich rokov jeho veku. V rámci služby včasnej intervencie poskytujeme  špecializované sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu , Vykonávame stimuláciu komplexného vývoja dieťaťa a preventívnu aktivitu, a to formou ambulantnej a terénnej služby v prirodzenom rodinnom prostredí. V rámci ambulantnej služby rodiny môžu využívať ponuku terapií priamo v zariadení, a to  bielu a tmavú multizmyslovú miestnosť- snoezelen, muzikoterapiu, arteterapiu, pohybovú a tanečnú terapiu , dramatoterapiu. Služba bude poskytovaná bezplatne.

Komplexný vývoj dieťaťa je pod dohľadom multidisciplinárneho tímu odborníkov- sociálna pracovníčka, špeciálna pedagogička, fyzioterapeutka, psychologička, logopedička, sestra. Títo odborní pracovníci úzko spolupracujú s pediatrami,  detskými psychiatrami, neurológmi, novorodeneckými oddeleniami a neonatológmi.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Tel. kontakt: + 421 902 770 456

e-mail: svi@kreativklasov.sk

PaedDr. Jana Mészárosová- špeciálny pedagóg

Mgr. Daniela Lidiková- sociálny pracovník

 

                                                                                                                                       

 

„BLIŽŠIE KU KOMUNITE“

Komunitné centrum ako priestor pre sociálne služby v súčinnosti

„KREATÍVU“ ZSS Klasov a obce Klasov

 

V našom zariadení  prechádzame na komunitný systém poskytovania sociálnych služieb.

Obec Klasov s podporou miestnych autorít zohľadnila lokálne potreby obce na základe analýzy stavu miestnej komunity, požiadaviek, očakávaní, sociologických a demografických údajov. V rámci komunitného plánu obce vychádzajúc z Národných priorít rozvoja sociálnych služieb vytvorila v novo zrekonštruovanej budove priestory pre poskytovanie rôznorodých služieb občanom obce.  V rámci budovy poskytol Obecný úrad Klasov ZSS „KREATÍVU“ vyhovujúce priestory pre poskytovanie sociálnych služieb.

Takto vzniká príležitosť prostredníctvom „Komunitného centra“ poskytovať nové  rozširujúce sociálne služby aj pre osoby, ktoré sú v súčasnosti PSS v ZSS a príslušníkom miestnej komunity. Za komunitné služby v predloženej stratégii pokladáme poskytovanie súboru vzájomne prepojených a koordinovaných služieb v územne ohraničenej komunite obce a blízkeho okolia. Prenajímané priestory maximálne zodpovedajú požiadavkám na poskytovanie takéhoto typu sociálnych služieb. Prostredie vytvára dojem domova, bezpečia a súkromia. Ponúka nové možnosti služieb občanom v oblasti športu, kultúry, umenia, občerstvenie, sociálnu rehabilitáciu, priestory pre kluby svojpomocných skupín a iné.

Paralelným zámerom je pilotne overiť postup prechodu z inštitucionálnej starostlivosti v ZSS na komplex podporných verejných služieb komunitného charakteru v závislosti od individuálnych potrieb obyvateľov v tomto zariadení, so zohľadnením potrieb ostatných odkázaných obyvateľov obce v Klasove a blízkom okolí.

Je to proces dlhodobej a zásadnej zmeny v systéme poskytovania sociálnych služieb. Sociálni pracovníci, sestry a ostatní profesionáli s príslušnou kvalifikáciou v danom odbore, sú stotožnení a odborne pripravení na zmenu paradigmy poskytovania sociálnych služieb v ZSS „KREATÍV“. Zodpovedne pripravujú prijímateľov sociálnych služieb na poskytovanie takýchto alternatívnych, suplementárnych sociálnych služieb a zážitkového vzdelávania.

„Komunitné centrum“ postupne a plynule vyplní doteraz prázdne miesto v programovej štruktúre koncepčného smerovania sociálnych služieb v obci Klasov a ZSS „KREATÍV“, a tak aktuálne bude reagovať na potreby všetkých členov miestnej komunity.

 

Činnosť v komunitnom centre bude pozostávať z dvoch fáz.

 

V prvej fáze budeme poskytovať sociálnu a voľnočasovú  rehabilitáciu pre našich klientov.

V rámci sociálnej rehabilitácie sa bude poskytovať nasledovná sociálno- terapeutická práca:

·         Komunita -  komunikácia v skupine, vyjadrenie svojich názorov, rozvoj komunikačných zručností, poskytnutie pocitu bezpečia.

·         Arteterapia – poskytne priestor pre vyjadrenie myšlienok, pocitov a kreativity klientov cez výtvarný či iný druh umenia. Ide aj o nepriame pôsobenie na precvičovanie jemnej motoriky.

·         Ergoterapia - za účelom osvojenia si pracovných návykov a zručností pri vykonávaní pracovných aktivít, na účel obnovy, udržania alebo rozvoja fyzických, mentálnych a pracovných schopností klientov.

·         Ergoterapeutické dielne – košikárska, tkáčska, dielňa dekupáže, tvorba z dreva, maľovanie na hodváb, ručné práce.

 

·         Tréning zručností profesijnej činnosti/ profesie čašník – kaviarenská obsluha.

 

 

Voľnočasová rehabilitácia – záujmové činnosti budú zahŕňať formy individuálnej a skupinovej práce s klientmi.

K individuálnej forme záujmových činností budú patriť rozhovory, individuálna príprava klientov  na kultúrne podujatia, individuálna práca s literatúrou, oddychovo-relaxačná činnosť (počúvanie hudby, sledovanie masmédií).

Skupinová forma záujmovej činnosti ponúkne prednášky s výchovným zameraním, besedy s neobmedzenou tematikou, návšteva obecnej knižnice a izby ľudových tradícií, rôzne hry a súťaže a taktiež vychádzky do bližšieho okolia. Záujmové činnosti sa budú plánovať aj podľa záujmu klientov.

 

Cieľom činnosti  prvej fázy v komunitnom centre je podporiť samostatnosť, nezávislosť, sebestačnosť klientov rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe a pri základných sociálnych aktivitách. Zvýšiť mieru nezávislého života klienta, a to v rovnosti príležitostí, občianskych práv a plnej účasti na spoločenskom živote klienta.

 

V druhej fáze sa bude poskytovať:

- špecializované sociálne poradenstvo ako samostatná činnosť po získaní akreditácie MPSVR SR v súčinnosti s § 88 ods.1. zákona č. 485/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a po zápise v Registri poskytovateľov sociálnych služieb. Špecializované sociálne  poradenstvo  je zamerané na zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, a poskytnutie im konkrétnej pomoci. § 19 ods. 3 zákona č. 485/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

- služba včasnej intervencie pre dieťa do siedmych rokov jeho veku po zápise v Registri poskytovateľov sociálnych služieb v súlade s § 63 a 64 zákona č. 485/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Služba včasnej intervencie je poskytnutie sociálnej služby podľa § 33 zákona č. 485/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

- sociálna rehabilitácia na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách s maximálnym využitím prirodzených zdrojov v rodine a komunite. § 21 ods.1 zákona č. 485/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

- voľnočasová rehabilitácia – záujmové činnosti budú zahŕňať formy individuálnej a skupinovej práce s klientmi nášho zariadenia a  občanmi NSK – osoby so zdravotným postihnutím a osoby odkázané na sociálnu službu, ktoré nie sú umiestnené v pobytových zariadeniach a širšia komunita obce a blízkeho okolia.

K individuálnej forme záujmových činností budú patriť rozhovory, individuálna príprava klientov na kultúrne podujatia, individuálna práca s literatúrou, oddychovo-relaxačná činnosť (počúvanie hudby, sledovanie masmédií).

Skupinová forma záujmovej činnosti ponúkne prednášky s výchovným zameraním, besedy s neobmedzenou tematikou, návštevu obecnej knižnice, biblioterapiu, rôzne hry a súťaže a taktiež vychádzky do bližšieho okolia.

Cieľom činnosti druhej fázy v komunitnom centre je vytvoriť a zabezpečiť podmienky pre nezávislý a slobodný život všetkých občanov odkázaných na pomoc spoločnosti v prirodzenom sociálnom prostredí miestnej komunity s dostupnou a koordinovanou sieťou verejných služieb rešpektujúc princípy ľudských práv s podporou odborníkov - profesionálov, členov rodiny, študentov, dobrovoľníkov.

Súčasťou Komunitného centra bude aj kaviarnička, toho času je aktuálne podaný projekt cez Nitriansku komunitnú nadáciu pod názvom „Kaviarnička nás spája“.

 

 

Nové druhy terapií v zariadení

 

V súvislosti s uvedenými a zavádzanými zmenami v programovej štruktúre koncepčného smerovania sociálnych služieb ponúkame nové druhy terapií v zariadení: muzikoterapiu, arteterapiu, terapiu hrou, terapiu pohybom, Snoezelen - terapiu v multizmyslovej miestnosti a celoživotné vzdelávanie.

 


Copyright © 2011 "KREATÍV", Zariadenie sociálnych služieb  |  Klasov Hlavná 287 951 53 Klasov


Stránku vytvoril a prevádzkuje EWORKS.sk - tvorba www stránok